Circulaire economie en inclusieve samenleving

Van ego naar eco en van welvaart naar welzijn

Planeet, mens en economie

Tijdens de industriële revoluties hebben we de planeet en mensen dienstbaar gemaakt aan de economie en zijn we in de mythe gaan geloven dat zonder economische groei onze welvaart, welzijn en veiligheid niet kan worden geborgd. Sinds de mondiale financiële crisis in 2008 en de mondiale pandemie groeit steeds meer de overtuiging dat het huidige economische systeem en het aandeelhouderskapitalisme er niet in zijn geslaagd om een inclusieve, brede welvaart te creëren. Het huidige economische systeem is gedateerd en gebroken. Het moet anders en het kan ook anders. Dit is onze kans om opnieuw te bedenken hoe een economie eruit ziet die voor iedereen werkt en hoe we deze kunnen vormgeven. Uiteraard binnen de grenzen van de planeet.

ALLES INCLUSIEF
Met de betrokkenheid van alle stakeholders en samenwerking in radicale afhankelijkheid van overheden, bedrijven en samenlevingen, moeten we de toekomst, economie en maatschappij opnieuw visualiseren en vormgeven. Alleen dan kunnen we duurzame welvaart en welzijn genereren. Op een manier die de belangen van de integrale gemeenschappen, de vitale ecosystemen en de grenzen van de planeet respecteren. In het nu, maar zeer zeker ook voor toekomstige generaties. Hoe geven we vorm aan een circulaire economie en inclusieve samenleving? En waarom is een meer sociale vorm van stakeholderskapitalisme noodzakelijk? Nieuwe systemen die niet ten koste hoeven te gaan van financiële prestaties, maar die als lange termijn motoren gericht zijn op waardecreatie?

VITALE OPLOSSINGEN
In mijn werk, lezingen, colleges en boeken richt ik mij vooral op een circulaire economie en inclusieve samenleving. Vitale ideeën en oplossingen die voor iedereen werken en voor de lange termijn. Duurzame oplossingen binnen de grenzen van de planeet en het potentieel van mensen. Veel terugkerende thema’s zijn onder andere: van exclusief naar inclusief en van extractief naar regeneratief. Of van netto waarde naar welzijn en van vrije markt naar faire markt. En zeker ook van een minimum naar een basisinkomen of van de winnaar neemt alles naar gedeelde welvaart. En heel eminent; van geconcentreerde naar gedistribueerde macht en van duurzaam consumeren naar veel meer consuminderen.

Inclusiviteit: waarom gelijkheid beter is voor iedereen

1. Expeditie Futurama: routekaart naar inclusieve samenleving
Economische ongelijkheid is draconisch uit de hand gelopen en de oorzaak van bijna alle andere vormen van ongelijkheid. In 2020 hadden slechts 2000 miljardairs meer rijkdom dan 4,6 miljard mensen. Deze kloof is gebaseerd op een gebrekkig en seksistisch economisch systeem dat de rijkdom van de bevoorrechte elite, veelal mannen, meer waardeert dan miljarden uren essentieel werk door hen die onbetaald of onderbetaald zorgen voor mensen, veelal vrouwen.

Futurama is een confronterende expeditie naar de onvermijdelijke inclusieve samenleving en het rekent af met een van de belangrijkste mythen in onze moderne sociale maatschappij, namelijk dat ongelijkheid goed is voor ons. Onweerlegbaar en bewijsbaar wordt aangetoond dat inkomensongelijkheid slecht is voor iedereen, niet alleen voor de armen, maar ook voor de samenleving, inclusief de rijken.

Als vermogens- en inkomensongelijkheid slecht is voor ons allemaal, en erg slecht is voor de armen, wat moeten en kunnen we er dan aan doen? Het creëren we een economie en maatschappij die werkt voor iedereen? Een inclusieve samenleving die gericht is op inclusieve welzijn boven exclusieve welvaart.

Het is de hoogste tijd om te herkennen dat ongelijkheid een keuze is die we maken. Het hoeft niet zo te zijn, zeker als we ons realiseren dat er betere alternatieven zijn. Welke systemen moeten we opnieuw beschouwen en herontwerpen? Hoe komen we tot fair, universeel en niet-stigmatiserend belastingsysteem? Hoe creëren en borgen we een fatsoenlijk gezinsinkomen, met een ondergrens voor iedereen, met positieve prikkels voor iedereen om te verdienen, sparen en groeien. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang krijgt en houdt tot goed onderwijs, effectieve zorg en gelijke kansen?

Dit inspiriment kan worden verzorgd als keynote, workshop of als interventiesessie voor leiders en/of beleidsmakers uit de relevante domeinen en werkgebieden. Impact gegarandeerd met verrassende inzichten en pragmatische handvatten.

Eén zwaluw voorspelt veel goeds!

2. Vitale en duurzame business modellen

Circulair en mens(heid) boven de markt

3. Transitie en toekomst economie
Duurzaam ondernemen is cruciaal voor de toekomst van de mensheid en onze planeet. Het is het startpunt van elke organisatie in de 21e eeuw. Uitgangspunten zijn duurzaam organiseren en templates voor vitale business modellen. Hierin staat het creëren van waarde – sociaal, financieel en ecologisch – centraal. Hoe ontwikkel je duurzame, vitale business modellen en hoe werken deze in de dagelijkse praktijk?
De lineaire economie en het aandeelhouderskapitalisme heeft de samenleving en planeet richting de afgrond gestuwd. Hoe transformeren we onze maatschappij en samenleving naar een meer duurzame en circulaire economie? Een grote omwenteling of reset van het economische systeem is net zo wenselijk als onvermijdelijk. Deze transitie vereist geïntegreerde acties en maatregelen om structurele, culturele, gedragsmatige en vooral economische veranderingen te stimuleren. Dit inspiriment stimuleert leiders hoe ze de transitie naar stakeholder kapitalisme kunnen versnellen en vertelt het maatschappelijke verhaal over de rol en verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de financiele wereld ten bate van de Commons. Tenslotte biedt dit fascinerende en ook confronterende inspiriment ook prikkelende stimulansen en voorbeelden van een (overheids)beleid dat de transitie vergemakkelijken.

Once upon a future

Het eerlijke en complete verhaal
Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op feiten en reële trends en verwachtingen. Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future’, voormalig no.1 bij Managementboek.nl! Vraag vooral naar de unieke combinatiemogelijkheden!

Handel in mondiale afhankelijkheid

4. Van geopolitiek naar biosfeerpolitiek

Duurzame waardecreatie voor alles

5. De SDG’s – één Bedoeling met 17 Doelen
Hoe kunnen we de handels- en investeringsstromen versterken door modernisering van internationale regels en verdragen, nationaal beleid en handelsbevorderende strategieën? Of is dit onmogelijk omdat de nadelen van globalisering aantonen dat afstemming van mondiale productie- en consumptie-systemen heel lastig is?
De 17 SDG’s zijn het kompas van de mensheid en startpunt van elke organisatie in de 21e eeuw. Samen vormen ze de bedoeling op basis van concrete targets en duidelijke indicatoren. Hoe implementeer je de SDG’s in je organisatie, werk en leven?

Dit unieke inspiriment kan volledig op maat gemaakt worden voor elk specifieke evenementen en voor een naadloze aansluiting op elke doelgroep. Hieronder enkele voorbeelden sessies die eerder op maat zijn gecompileerd:

1. SDG Essentials for Business – geeft de deelnemers een beknopt maar compleet overzicht van wat de SDG’s zijn en waarom ze zo belangrijk zijn. Ook de rol die bedrijven, overheden en de maatschappij moeten spelen bij het realiseren van de zeventien doelen wordt gereflecteerd. De kansen die de SDG’s bieden voor het bedrijfsleven zijn niet alleen ‘eye-openend’ maar zeker ook zeer inspirerend, mede doordat er hoofdlijnen en acties worden aangedragen hoe individuen en de bedrijven waar ze voor werken meer betrokken kunnen raken. Intrinsieke en impactvolle betrokkenheid en empowerment van werknemers rond de SDG’s zijn essentieel als we onze inspanningen met succes willen opschalen tijdens het kritieke decennium van actie dat voor ons ligt.

2. De SDG’s voor inspirerende leiders – biedt een pragmatisch kader voor de 17 doelstellingen en streefcijfers om onze dringendste sociale, economische en ecologische uitdagingen aan te pakken in de aanloop naar 2030. Hoewel het uiteindelijk de regeringen zijn die worden gevraagd de SDG’s te verwezenlijken, is het een simpel feit dat deze cruciale agenda niet kan worden gerealiseerd zonder effectieve betrokkenheid van de private sector. Voor het bedrijfsleven is een cruciale rol weggelegd als financieringsbron, aanjager van innovatie en technologie. De SDG’s hebben het bedrijfsleven nodig, maar het succes van het bedrijfsleven op lange termijn staat of valt met de verwezenlijking van de SDG’s. Tijdens dit op maat gemaakte inspiriment zullen de deelnemers de implicaties van de SDG’s over vier belangrijke pijlers kunnen doorgronden:

  • Risico van niets doen, die uiteindelijk de meest kostbare optie zal blijken te zijn
  • Kansen benutten die nu niet worden gezien, door het afstemmen van bedrijfsstrategieën op de SDG’s en welke kosten en opbrengsten hiermee gepaard gaan
  • Leiderschap en transparantie; wat is de betekenis en de impact van het feit dat integrale informatie leidt tot betere beslissingen?
  • De noodzaak tot samenwerking, het realiseren van de SDG’s ligt buiten het bereik van één bedrijf, één land en zelfs één continent.

3. SDG Sector Roadmaps, zijn een set richtlijnen die een gestructureerde aanpak bieden die bedrijven kunnen volgen wanneer ze de SDG’s in de bedrijfsstrategie willen integreren. Dit pragmatische (denk)kader leidt bedrijven door een proces van vaststelling van het huidige niveau van interactie van hun sector met de SDG’s in de waardeketen; identificatie van de belangrijkste impact kansen van de sector; en vaststelling van belangrijke actiepunten en monitoringsystemen om een koers uit te stippelen naar de 2030-visie van de desbetreffende sector.

4. SDG Stakeholders Engagement is ontwikkeld om organisaties te helpen begrijpen hoe ze de SDG’s en de Good Life Goals kunnen gebruiken en hoe ze deze relevant kunnen maken voor hun werknemers, klanten en activiteiten. Samen met inspirerende voorbeelden, biedt dit inspiriment op maat de juiste richtlijnen voor bedrijven over hoe ze effectief mensen (zowel werknemers als klanten) kunnen engageren rond de duurzame gedragingen die zijn verbonden met hun producten, diensten en bedrijfscultuur. Het schetst ook zinvolle en tastbare acties die organisaties kunnen uitvoeren ter ondersteuning van de SDG’s door middel van 17 concrete bedrijfsvoorbeelden die laten zien hoe de SDG’s en Good Life Goals kunnen worden benut en hoe innovatieve acties een positieve impact stimuleren.

5. SDG’s aan de ontbijttafel of op school, is gericht zijn op ons leven en wat we kunnen doen om ze te realiseren als individu, gezin, groep van toegewijde mensen, schoolklas of een ander deel van de samenleving. Verbeter jezelf en begin met de wereld. Je hoeft niet de beste van de wereld te worden, als je maar het beste voor de wereld doet. Dan inspireer je andere om ook te gaan leiden.

Betekenisvolle samenleving

6. Consuminderen: van welvaart naar welzijn
Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen bronnen is de afgelopen 50 jaar verdrievoudigd. Hoe kunnen we de wereldwijde verslaving aan economische groei in balans brengen met de grenzen van onze planeet? Een reflectie op de polemieken uit een verleden en de feiten in het heden. Met dank aan moeder natuur gaan we consuminderen en verschuiven we de focus van welvaart naar welzijn.

Uitgangspunten voor mijn werk

Zes principes voor mijn inspirimenten

In mijn werk staan zes principes centraal en ze verwoorden waar ik voor sta en waar ik naar streef. Je vind ze terug in al mijn keynotes, masterclasses, workshops, colleges, boeken en andere publicaties.

Menu