Inspirerend leiderschap

Geloof het, doe het en vooral: leef het

Leiden vanuit de bedoeling

De schoonheid, het belang en vooral de impact van leiderschap wordt het meest evident wanneer deze afwezig is. Zoals nu, in turbulente tijden, met alsmaar toenemende crisis en gevoelens van onzekerheid, angst en onmacht. Hoe leiden we de maatschappij, de samenleving en onze organsiaties naar betere tijden? Hoe neutraliseren wij de ecologische, sociale en spirituele crisis, die uiteraard met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken? Wat staat ons te wachten en te doen, in respons op alle risico’s, uitdagingen en ontwikkelingen?

In tegenstelling tot wat velen denken is de rol van leiderschap in een organisatie niet primair het nemen van moeilijke beslissingen. Dat kan in beginsel bijna iedereen. Het gaat een stap verder. De waarachtige rol van leiderschap ligt in datgene wat impliciet in het nemen van moeilijke beslissingen besloten ligt; namelijk het (her)definiëren van de organisatie, in wat deze wil beteken en zijn in de maatschappij en voor de samenleving. Het gaat dus vooral over het definiëren en vormgeven van de bedoeling en niet-onderhandelbare kernwaarden, plus het ontwikkelen van competenties om in het verlengde hiervan te denken, doen en laten.

MYTHES ONTRAFELD
Als het gaat om leiden vanuit de bedoeling naar de aandienende en ontketende toekomst, zijn er diverse mythes en belemmerende overtuigingen die we moeten loslaten

Bijvoorbeeld dat leiders personen zijn aan de top van een organisatie. Dat  is echt een grove misvatting. Om effectief op systematische risico’s en crises te reageren moeten veel, heel veel mensen in een organisatie – soms iedereen – bij het proces van transformatie betrokken worden. Leiderschap ligt ook niet bij een individu, maar is een gespreide of collectieve capaciteit  in een organisatie om effectief te kunnen reageren op veranderingen. Leiderschap betreft dus het collectieve vermogen om zich met de bedoeling en de aandienende toekomst te verbinden en deze te visualiseren en vorm te geven.

Leiderschap is dus veel meer dan het creëren en uitdragen van een visie. Inspirerende leiders met karakter luisteren dan ook veel meer dan ze praten. Groots leiderschap begint altijd met empatisch luisteren en kritisch beschouwen van de feiten. Met een wijd open geest, hart en wil. Zodat het mogelijk wordt om vanuit de bedoeling de belangen van alle stakeholders te dienen. Door maximale waarde te creëren: financieel, sociaal en ecologisch.

EERLIJKER UIT DE CRISES
Leiderschap in de 21e eeuw gaat vooral over het creëren van een meer duurzame leefomgeving en eerlijke maatschappij. Leiderschap moet zich richten op een stille revolutie, een systems reset en een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. En dat is niet alleen een verantwoordelijkheid en genoegen van politici maar van elke leider. Hoe kunnen we mensen en organisaties inspireren en laten groeien binnen de grenzen van onze planeet? Hoe wordt je het beste voor de wereld in plaats van de beste en grootste van de wereld? Hoe neem je de beste besluiten als niet alle gewenste informatie beschikbaar is? Hoe voorkom je de reflex en de nadelige gevolgen van directief leiderschap? Welke maatregelen moet je direct nemen in tijden van grote crises?

Hieronder een overzicht van fascinerende inspirimenten en unieke belevenissen. Over de ethiek en filosofie en van leiderschap en de 10 wetten van effectief crisismanagement. Deze inspirimenten kunnen ook op maat worden gemaakt voor specifieke sectoren, zoals onderwijs of de zorg. Of gericht op openbaar bestuur of investeerders. En zelfs voor mensen in niet-leidinggevende posities, die moeten leiden omdat hun baas het niet doet!

Verbinden met je aandienende zelf

1. Filosofie van leiderschap

Filosofie gaat over leidende principes en leiderschap over voorbeeldgedrag om anderen te inspireren. Samen vormen ze een kompas, met uitgangspunten, waarden en normen voor gedrag en actie. Kan iedereen een inspirerende leider worden? En welke mindset, principes en gedrag zijn dan leidend?

Never waste a good crisis

2. Leiderschap in turbulente tijden

Dozijn eminente beschouwingen

3. Leiderschap en ethiek
Je beseft pas hoe belangrijk leiderschap is als het afwezig is. Hoe neem je op basis van incomplete informatie de beste besluiten? Hoe voorkom je de reflex van directief leiderschap? En welke maatregelen moet je direct nemen in tijdens van grote crises? Wat zijn de 10 wetten van effectief crisismanagement?
Ons wereldbeeld geeft weer hoe we dingen zien. In een complexe en multiculturele maatschappij zorgen onze eigen filters en zeepbellen voor incidenten met anderen en botsingen met de ware realiteit. Door een stap terug te doen en een dozijn beschouwingen te reflecteren, word je als leider beter begrepen en gaan mensen zelf ook leiden.

Once upon a future

Het eerlijke en complete verhaal

Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op feiten en reële trends en verwachtingen. Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future‘, voormalig no.1 bij Managementboek.nl! Vraag vooral naar de unieke combinatiemogelijkheden!

Niets is zo ver weg als de utopieën van gisteren

4. Leiderschap en politiek

Gespreid leiderschap stelt nieuwe condities

5. Leiderschap en onderwijs
In tijden van grote onzekerheid en angsten is effectief leiderschap, gericht op het algemeen belang, doorslaggevend voor echte vooruitgang en het in stand houden van de democratie. Een dominante markt, vraagt om een sterke, meer regulerende overheid. Het tijdperk van het neoliberalisme en de meritocratie nadert samen met het aandeelhouderskapitalisme het einde.

Wat drijft in de nabije toekomst politieke participatie en welke factoren zijn van invloed op de politieke betrokkenheid van burgers? Met de samenleving en de planeet centraal, verkent dit unieke inspiriment diverse vormen van politieke engagementen, ideologen en vitale modellen voor echte democratie, om zo beter begrip te krijgen van oorzaken en gevolgen. En vooral om echte vooruitgang te creëren voor de mensheid binnen de grenzen van de planeet en haar ecosystemen.

Hoe ontsluit je het potentieel van de maatschappij en samenleving en hoe inspireer je burgers tot wenselijke verandering?

Leiderschap in het onderwijs wordt sterk bepaald door het perspectief dat wordt gekozen. Onderwijsinstellingen zijn vaak hiërarchisch georganiseerd: schoolleiders leiden, de rest volgt. Maar niet het proces, noch het klaslokaal of de gestelde doelen zijn leidend, maar het tot volle ontplooiing brengen van het potentieel van de primaire stakeholders staat centraal: en dat zijn natuurlijk de leerlingen of studenten samen met hun leerkrachten. Leiderschap moet zich richten op het ontdekken, reflecteren en tot volle bloei brengen van het potentieel van mensen, zodat zij tot ver na hun pensioen van waarde kunnen blijven voor de samenleving. Mogelijk financieel; maar zeker ook sociaal en ecologisch.

Hoe breng je het potentieel van mensen tot volle bloei en hoe ontketen je hun passie, zodat het leven zinvol blijft en betekenis krijgt en houdt? Hoe brengen we gedistribueerd leiderschap in de praktijk en welke weerstanden roept dit op? Hoe ontwikkel je samen mens- en toekomstgericht en benut je maximaal de diverse kwaliteiten op school, inclusief die van de leerlingen en studenten?

Verbinden met aandienende toekomst

6. Leiden vanuit de bedoeling

Leiden vanuit de bedoeling verbetert de prestaties en resultaten van elke organisatie. Het leidt ook tot meer loyaliteit, betrokkenheid en intrinsieke motivatie. Onder alle stakeholders, waaronder medewerkers, klanten, leveranciers en partners. Het ontsluit ongevraagd en op natuurlijke wijze de passie en de geest van innovatie. Welke leider wil dat niet?

Wacht niet op wind. Ga roeien!

7. Bewust leiderschap

Wijze lessen uit de praktijk

8. Perspectieven op leiderschap
Leiderschap gaat om meer dan alleen medewerkers aansturen en financiële targets halen. Veel belangrijker is wie jij zelf bent als leider. Wat je wil betekenen voor de maatschappij en andere mensen? Heb je duidelijk wat je bedoeling is en heb je de niet-onderhandelbare kernwaarden helder voor ogen?  Want deze zorgen er voor zorgen dat je vanuit de bedoeling integer kunt blijven leiden. Hoe leg je verbinding met jezelf, anderen en zelfs met de natuur, waar je onderdeel van bent? Ben je krachtig genoeg om crises het hoofd te bieden en eminente transities te leiden?

Of je nu CEO, werknemer, student of lector bent, dit inspiriment daagt je uit om je toekomst bewust in eigen hand te nemen en te houden.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en tien breekijzers voor bewust leiderschap, helpt dit inspiriment of workshop om je emotionele en sociale intelligentie te vergroten, stressbestendiger te worden en met meer compassie, overtuiging, visie en vreugde leiding te geven aan jezelf en anderen.

Leiderschap is zeer actueel en lijkt alom aanwezig. Leiden is niet voor bange mensen en echte leiders durven initiatief te nemen omdat ze niet bang zijn om te falen. Als de richting de juist is en het handelen gericht is op het algemeen belang, kun je niet falen, hooguit een weg vinden naar je doel die niet werkt. Leiders hebben een visie op de toekomst en de grote transities die noodzakelijk zijn. Ze geven niet alleen richting maar motiveren anderen om mee te doen en ook te gaan leiden. Inspirerende leiders met karakter zijn sensitief en begrijpen de emoties en beweegredenen van mensen om hen heen en weten hen te stimuleren om mee te werken aan vernieuwing en transitie. Of beter beter gezegd: leiders creëren geen volgelingen, maar inspireren anderen ook leider te zijn.

Dit unieke inspiriment is gebaseerd op de praktijk en actuele inzichten en biedt concrete suggesties hoe je als leider een maximaal financieel, sociaal en ecologisch rendement kunt halen uitt het potentieel waar je leiding aan geeft. Antwoord wordt gegeven op de meest prangende vragen die leven rond leiderschap, net zoals hardnekkige mythes rond leiderschap zullen worden ontkracht.

Menu