Vitale oplossingen voor de wereld van morgen

Ziel van Zorg en Welzijn

Een zeer actueel, confronterend en interactief inspiriment over de crisis in de zorg en de noodzakelijke transitie van rendement naar rendemens en van diagnose en behandeling naar preventie. Hoe houden we de zorg houdbaar en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar? Wat zijn de vitale ideeën en oplossingen voor het zorgsysteem in de 21e eeuw?

Ruud als

Inspirator, spreker, moderator, dagvoorzitter, interviewer, panellid, sidekick en in elke gewenste combinatie

Doelgroep

Voor mensen en organisaties die de zorg weer meer menselijk willen maken, met de focus op preventie

Maatwerk

Dit inspiriment wordt op maat samengesteld en zal naadloos aansluiten op de gewenste impact, de achtergrond van de doelgroep en de rest van het programma.

Ga mee op expeditie naar positieve gezondheid

Ja, ik wil weten hoe ik zelf en binnen mijn organisatie de transitie naar meer menselijke zorg en preventie kan versnellen.

Vraag offerte aan

Diep ontwrichtende crisis

Dankzij draconische bezuinigingen en een doorgeschoten marktwerking hebben we een onmenselijkt en onhoudbare zorgsysteem gecreëerd. Het huidige systeem is te complex, bureaucratische en gericht op productie, efficiëntie en rendement. De zorg is niet meer van mensen, maar van grote, logge instellingen en zorgverzekeraars. De nadruk ligt nog steeds te veel op genezen, terwijl al lang bekend is dat preventie tot meer rendemens en gezonde levensjaren leidt.

Wat zijn de vitale ideeën en oplossingen?

De zorg is geen markt maar een maatschappelijk goed. Een zorginstelling of -dienstverlener behoort dan ook geen winst te maken, maar gewoon de best mogelijke zorg te leveren tegen de meest maatschappelijk verantwoorde prijs mogelijk. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg weer in dienst komt te staan van mensen en ook in de toekomst houdbaar en betaalbaar blijft? Welke pijnlijke keuzes zijn dan onvermijdelijk en hoe kunnen we de transities in de zorg versnellen? Van controle en beheersing naar vertrouwen. Van complexiteit naar eenvoud. Van diagnose en behandeling naar preventie. Van klassieke zorgverlening naar moderne ondersteuning. En van schaalvergroting naar regionale kleinschaligheid.

Omdenken is niet eenvoudig, of toch?

Om de crisis in de zorg het hoofd te bieden en effectieve maatregelen te kunnen nemen, moeten we ook een reis naar binnen maken en onszelf in alle waarachtigheid de vraag te stellen: 'Overwaarderen we het leven niet te veel en waarom is er zo weinig waardering en genegenheid voor de dood?' Waarom maken we geen ruimte voor de mantra: 'zeker langer leven, maar ook eerder dood...?'

Onderwerpen en Maatwerk

1. Ontkrachten van mythes
2. De bedoeling van zorg
3. Omarm de olifanten
4. Drie dimensies en pijlers voor houdbare zorg
5. Dozijn onvermijdelijke keuzes
6. Positieve gezondheid
7. e-Health en ethiek
8. Leiderschap en samenwerken
Gericht op jouw praktijk
Interactieve werkvormen
1. Ontkrachten van mythes

De crisis in de zorg staat niet op zichzelf en maakt onderdeel uit van de polycrisis die het gevolg is van decennialange bezuinigingen en de schaduwzijde van marktwerking. Om te transformeren naar een houdbare en toegankelijke zorg, waarin rendemens en niet rendement centraal staat, is het nodig om de context en het collectieve verleden te begrijpen. Hoe plaatsen we crisis in de zorg in de juiste context en waarom is een transitie van het integrale systeem onafwendbaar?

2. De bedoeling van zorg

De bedoeling en focus van het zorgsysteem zou veel meer gericht moeten worden op preventie. Dat is namelijk wat mensen wezenlijk willen, niet ziek worden. Dus gezondheid moet goed betaald worden, niet ziek zijn. Het huidige systeem maakt mensen minder ziek, maar niet vitaal, gezond en veerkrachtig. Alleen als we denken en acteren vanuit de bedoeling, is het mogelijk om een zorgsysteem te creëren waarin de mens weer centraal staat. Hiervoor moeten alle stakeholders op regionaalniveau vanuit dezelfde bedoeling beter gaan samenwerken. Hoe ziet de holistische aanpak eruit en hoe kunnen we (inter)sectoraal beter en intensiever samenwerking op basis van vertrouwen?

3. Omarm de olifanten

Een zorginstelling of dienstverlener is niet actief in een markt, maar in het maatschappelijk domein. Elk stakeholder dient de best mogelijke bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Niet tegen de hoogst mogelijke prijs, maar naarmate het maatschappelijke belang toeneemt tegen de laagst mogelijke, eerlijke prijs. De zorg moet weer meer menselijk worden en in dienst komen te staan van mensen. Daarvoor moet het zorgsysteem transformeren. Van controle en beheersing naar vertrouwen. Van concurrentie naar coöperatie. Van complexiteit en schaalvergroting naar eenvoud en kleinschaligheid. En van klassieke hulpverlening naar moderne vormen van ondersteuning, met veel meer zelfregie. Als de zorg eenvoudiger wordt, nemen de kosten af en het rendemens toe. Hoe kunnen de zorgverzekeraars hun financieringsmodel kantelen? Zodat ziek zijn minder gefinancierd wordt en de focus en middelen meer weer ingezet op het promoten en belonen van een gezonde levensstijl, en dan bij voorkeur in coöperatieve vorm.

4. Drie dimensies en pijlers voor houdbare zorg

De publieke waarden, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg zijn in belangrijke mate afhankelijk van de financiële-, personele- en maatschappelijke houdbaarheid en de grote vraag is dus: hoe kunnen we de bestaande houdbaarheidsproblemen oplossen? Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten om betere keuzes te maken en hoe brengen we dit in de praktijk? Waarom is het belangrijk om het maatschappelijk draagvlak voor andere keuzes en prioriteiten te versterken en hoe doe je dat? Hoe stimuleren we de politieke wil om scherpere keuzes te maken voor meer menselijke, betaalbare zorg? En hoe versterken we het uitvoerend vermogen van de zorginstellingen en -verleners, zodat ook zij betere keuzes kunnen maken?

5. Dozijn onvermijdelijke keuzes

Het belangrijkste is dat de bestaande machtsverhoudingen binnen de zorg worden doorbroken. Het afbouwen van het bestaande systeem gericht op genezen en het opbouwen van een nieuw systeem op basis van preventie moet evolutionair aangepakt worden. Hoe ziet de noodzakelijke, overkoepelende visie eruit? Hoe kunnen we stap voor stap hiermee experimenteren? En welke pijnlijke keuzes zijn onvermijdelijke en wat levert dit op. Hoe kunnen we de transitie binnen de zorg versnellen en hoe voorkomen we dat de noodzakelijke evolutie resultaat in een onbeheersbare revolutie?

6. Positieve gezondheid

Wat zijn de uitgangspunten van positieve gezondheid en hoe maken we gezondheid het domein van ons allemaal? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gezondheid niet meerworst gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar het als het vermogen van mensen om zo goed als mogelijk met de omstandigheden om te gaan en daarbij zoveel mogelijk zelf de regie te voeren. Wat zijn de voordelen om iemand niet meer als patiënt te zien, maar als mens die nog steeds van betekenis kan zijn voor andere mensen?

7. e-Health en ethiek

De stormachtige ontwikkelingen rond zorgtechnologieen en e-Health zullen de focus binnen de zorg steeds meer leggen op preventie, voorlichtingen ethiek. Smart is good. Faster is Good. Maar more human is Great. Hoe kan e-Health bijdragen aan meer menselijke zorg? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelen en de meest baanbrekende technologieën die het zorglandschap flink zullen opschudden? En hoe kunnen we virtuele en digitale zorg op afstand het best vormgeven en versneld invoeren?

8. Leiderschap en samenwerken

De pandemie heeft bewezen dat we in zwaar weer kunnen rekenen op mensen in de zorg. Ze zijn zwaar op de proef gesteld en hebben heroïsch werkt verricht. Er is over barrières en dwars door hiërarchieën samengewerkt. De ziel van de zorg was weer ontketend en bijna iedereen was leider vanuit de bedoeling. Welke lessen kunnen hieruit geleerd worden? Hoe kunnen we een cultuur creëren van onbegrensd vertrouwen en samenwerken? Elkaar niet meer loslaten, door anders vast te houden. In het zorgsysteem van de toekomst is een nieuw type leiderschap nodig en deze jas past iedereen. Hoe creëren we naast de vakinhoudelijke managers, meer rebelse leiders door de gehele organisatie? Die het systeem helpen kantelen en weerlaten doen waar het voor bedoeld is, zodat de zorg weer meer menselijk wordt?

Gericht op jouw praktijk

Het inspiriment 'De ziel van zorg en welzijn' wordt op maat samen gesteld en een grondige briefing en voorbereiding zorgt voor naadloze aansluiting op de achtergrond van de deelnemers en de rest van het programma.

Interactieve werkvormen

Dit inspiriment wordt aangeboden als een interactieve lezing of masterclass van 30 minuten tot een dagdeel. Afhankelijk van de duur, kan deze ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld een stemBUZZ, mentiQUIZ of zelfs een lagerhuisdebat. In een workshop kan het thema verder worden verdiept en concreet vertaald worden naar de eigen praktijk, inclusief concrete handvatten en acties voor de korte en lange termijn.

Ga mee op expeditie naar positieve gezondheid

Ja, ik wil weten hoe ik zelf en binnen mijn organisatie de transitie naar meer menselijke zorg en preventie kan versnellen.

Vraag offerte aan

Wie gingen je voor?

Menu