ALGEMENE VOORWAARDEN

SPEAKERS FOR GOOD, gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam aan het John M. Keynesplein 12-46, [1066 EP] ingeschreven bij de KvK onder nummer 67831672, is een boutique sprekersbureau waar 8 miljard mensen en planeet Aarde een stem krijgen.

Inleiding: bedoeling & kernwaarden
 • De bedoeling van Speakers for Good is het met elkaar verbinden van mensen en organisaties in verlangenverstrengeling, om een meer duurzame wereld en eerlijke maatschappij te creëren, maximaal rekening houdend met het potentieel van mensen en binnen de grenzen van de planeet en haar vitale ecosystemen.
 • Context: de wereld verkeert in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Er bestaat geen snelle oplossing voor de immense problemen en risico’s die de mensheid zelf hebben gecreëerd. Samen vertellen we het eerlijke verhaal. Zo bieden wij samen vitale oplossingen voor de wereld van morgen. Speakers for Good en haar change agents zijn voor positieve verandering en dragen daar ook zelf actief aan bij.
 • Speakers for Good is onafhankelijk, maar niet neutraal, noch onbevooroordeeld. Dat betekent niet dat Speakers for Good  partijdig is of maar één ideologie aanhangt. Speakers for Good en haar change agents zijn transparant over hun standpunten en hechten een groot belang aan feiten en geven deze betekenis door ze te interpreteren. Daarom zijn we samen open over onze wereldbeelden en morele overtuigingen. Als de feiten veranderen, veranderen de meningen mee.
 • Onze bijdragen zijn gericht op positieve en blijvende impact, dat veel belangrijker is dan applaus en hoge beoordelingen. Samen vertellen we niet wat mensen en organisaties willen horen, maar wat ze zouden moeten weten. Gebaseerd op controleerbare feiten en bronnen. We vragen om concrete feedback over onze prestaties en impact, zodat onze impact steeds intenser en grootser wordt.
 • Samen geloven we in transparantie en continue zelfverbetering. Als we het verkeerd zien of doen, geven we dat toe en corrigeren we het. Samen spannen we ons voortdurend in om op basis van een intrinsieke bedoeling, een heldere visie en inspirerende bijdragen een wereld te creëren waarnaar bijna iedereen verlangt.
 • Speakers for Good verbindt mensen en organisaties met change agents die een aantoonbare bijdrage leveren aan het creëren van een betere wereld. We zijn een onafhankelijke partner en willen samen het verschil maken door het beste voor de wereld te doen in plaats van de beste van de wereld te willen zijn.
 • Speakers for Good ontleent haar bestaansrecht door het manifesteren van haar bedoeling en door verbinden van de juiste change agents aan evenementen die ertoe doen en bijdragen aan de gemeenschappelijke bedoeling en de beoogde, positieve impact.
 • In al onze activiteiten en zaken zijn we 100% transparant, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Als we samen ons werk goed en integer doen en alles transparant houden, zijn onderhavige voorwaarden in beginsel overbodig en zullen deze alleen bij aanvang van de samenwerking onderwerp van gesprek zijn.
 • Onderhavige voorwaarden moeten in deze brede context gelezen en geïnterpreteerd worden. Alleen zo kunnen we samen bijdragen aan unieke en onvergetelijke evenementen en bijeenkomsten.
ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming van de overeenkomst tussen Speakers for Good of diens vertegenwoordiger(s) (hierna te noemen SfG) en haar cliënten en hebben betrekking op het verrichten van diensten alsmede op de verkoop en levering van diensten in de ruimste zin des woords, zoals onder meer het verzorgen van lezingen, dagvoorzitterschappen, presentatiewerkzaamheden, optredens, trainingen, workshops, clinics, het afnemen van interviews, het leveren van advies en consult, het schrijven van columns, artikelen en gedichten, het verrichten van een bepaalde artistieke prestatie van welke aard dan ook en het ter beschikking stellen van personen, ruimtes en materialen.
 2.  In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder de Client: degene die een opdracht voor het engageren van één of meerdere sprekers/dagvoorzitters/moderators/consultants verstrekt en/of de verdere organisatie van een congres, bijeenkomst, festiviteit, evenement en/of productie aan  SfG heeft opgedragen.
 3. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Spreker(s)/Dagvoorzitters/Moderators/Consultants: een ieder die zich jegens SfG heeft verbonden een bepaalde (artistieke) prestatie of dienst van welke aard dan ook te verrichten, dan wel anderszins zaken en/of diensten te leveren en/of ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zodat daaronder bijvoorbeeld begrepen zijn sprekers, dagvoorzitters, presentatoren, columnisten, adviseurs, consultants, interviewers, schrijvers, dichters, artiesten etc.
ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER

 1. Bedingen, ook die zijn opgenomen in de algemene (inkoop)voorwaarden van de Client, die afwijken van bovengenoemde voorwaarden, binden SfG slechts voor zover deze door SfG uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en/of aanvaard. Voorwaarden van de Client zijn niet van toepassing, tenzij SfG deze schriftelijk heeft aanvaard.
 2.  Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene leveringsvoorwaarden en de (inkoop)voorwaarden van Client, prevaleren de Algemene leveringsvoorwaarden van SfG, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst de toepassing van het betreffende artikel van de Algemene leveringsvoorwaarden wordt uitgesloten. Afwijking van deze Algemene leveringsvoorwaarden in een overeenkomst laat de geldigheid van de overige Algemene leveringsvoorwaarden onverlet.
ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen van SfG zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Client een aanbieding van SfG schriftelijk of digitaal casu quo langs elektronische weg heeft aanvaard. Ter bevestiging zendt SfG een schriftelijke overeenkomst aan de Client, die door de Client binnen vijf dagen na ontvangst ondertekend dient te worden geretourneerd.
 2. Indien de Client de overeenkomst niet overeenkomstig het vorige lid tijdig retourneert, heeft Client het recht om binnen 25 dagen, volgend op de in het vorige lid genoemde termijn van vijf dagen, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, nadat zij de Client nog tenminste eenmaal in de gelegenheid heeft gesteld de overeenkomst alsnog ondertekend te retourneren en de Client andermaal in gebreke blijft. SfG is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.
ARTIKEL 4 – PRIJZEN

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief 21% BTW, vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en overige heffingen, voor zover van toepassing.
 2. Voor zover niet anders overeengekomen betaalt de Client ook alle reis- en verblijfskosten van de spreker(s). De kilometervergoeding bedraagt € 0,89 per km plus 21% BTW.
 3. Voor een overnachting in het buitenland geldt dat de werkelijke kosten in rekening worden gebracht, tot een maximale vergoeding van € 300 per dag, inclusief ontbijt, lunch en diner, maar exclusief kosten voor openbaar vervoer, taxi’s, etc.
ARTIKEL 5 – INTEGRITEITSCODE

 1. De Spreker respecteert verschillen in etniciteit, levensovertuiging, sekse en sociale status van zijn/haar toehoorders en Cliënten.
 2. De Spreker zal al zijn activiteiten in opdracht van Client uitvoeren op een zo hoog mogelijk professioneel niveau. De Spreker is tot samenwerking met anderen bereid indien de situatie dit noodzakelijk maakt.
 3. De Spreker zal auteursrechten en overige eigendomsrechten van anderen op foto’s, teksten en andersoortige materialen respecteren.
 4. De Spreker zal al het redelijke doen om zijn presentatie c.q. de opdracht optimaal voor te bereiden en de inhoud in overleg met de Client af te stemmen op diens organisatie en doelstellingen.
 5. De Spreker verplicht zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken die hem in verband met de uitoefening van zijn functie en/of in het kader van de opdracht bekend worden, behoudens zijn verplichting krachtens de wet. Ten aanzien van de inhoud van de bijeenkomst van c.q. werkzaamheden voor de Client wordt door Spreker geheimhouding betracht. Het eventueel ter kennis gekomen materiaal wordt vertrouwelijk behandeld.
 6. De Spreker vrijwaart SfG voor aanspraken in dezen van de Client of andere derden.
 7. De Client treedt over het werk en verhoudingen met de Spreker niet in contact met derden, behoudens mogelijke uitzonderingen die nader schriftelijk zijn vastgelegd. Ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst wordt door alle partijen geheimhouding betracht. Het eventueel ter kennis gekomen materiaal wordt door alle partijen vertrouwelijk behandeld.
 8. De Spreker wordt geacht zelf alle voor een optreden vereiste papieren te bezitten, zoals bijvoorbeeld werk- en verblijfsvergunningen. SfG is niet aansprakelijk voor het ontbreken hiervan. De Spreker vrijwaart SfG voor aanspraken in dezen van de Client of andere derden, evenals voor aanspraken wegens onjuistheid in door de Spreker verstrekte gegevens, zoals namen, adressen e.d.
ARTIKEL 6 – BEPALINGEN OPTREDEN/OPDRACHT

 1. De Spreker is gehouden zich te richten naar de wensen van de Client, waar dit betreft de volgorde van een programma, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Spreker is gehouden in collegialiteit met ander optredende artiesten, sprekers en dergelijke samen te werken en medewerking te verlenen aan een goed verloop der bijeenkomst.
 2. De Spreker is gehouden de accommodatie, waar het optreden plaatsvindt, te accepteren in de staat zoals ter plaatse aanwezig. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk speciale wensen zijn overeengekomen.
 3. De Spreker is bereid zich te richten naar de wensen van de Client van de bijeenkomst/voorstelling c.q. het bezoekende publiek, speciaal waar het betreft de keuze van het repertoire en performance. Toegiften e.d. geven geen recht op extra betaling, tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. De Spreker dient minimaal een half uur voor de aanvang van het optreden aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, behoudens de zaken die door SfG of door de Client zullen worden verstrekt. De Spreker staat ervoor in dat de door hem mee te nemen, voor het optreden benodigde zaken tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.
 5. De Spreker is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en/of aanwijzingen van SfG c.q. een door SfG aangewezen derde, respectievelijk die van de Client of een door Client aangewezen derde.
 6. De Spreker verbindt zich naar beste kunnen op te treden met inachtneming van overheidsvoorschriften en het gestelde in de ter plaatse van het optreden geldende Algemene Plaatselijke Verordening.
 7. Het is client toegestaan om tijdens de presentatie foto- en filmopnamen van de spreker en zijn presentatie te maken voor interne doeleinden. Het is zonder de expliciete toestemming van SfG niet toegestaan om enig beeldmateriaal in het publieke domein te plaatsen.
 8. Alle rechten van het gemaakte beeldmateriaal van de spreker en de presentatie liggen bij SfG en worden op verzoek van SfG integraal ter beschikking gesteld door opdrachtgever en/of de partij die de beeldmaterialen heeft vervaardigd. Client is verantwoordelijk voor het overdragen van deze voorwaarde(n) aan de partij die de beeldopnamen maakt.
 9. De Client zal niet zonder voorafgaande toestemming van SfG het evenement of de change agent verbinden aan een product of maatschappij voor promotionele doeleinden of anderszins.
 10. De Client zal voorafgaand aan het evenement SfG informeren over het aantal personen dat het evenement zal bijwonen. Bij overschrijding kan SfG nadere voorwaarden verbinden aan het Evenement.
 11. Client zal voorafgaand aan het evenement SfG informeren over de zaalopstelling gedurende de bijdrage van de change agent. Indien niet vermeld, kan SfG nadere voorwaarden verbinden aan het evenement en is Client aansprakelijk voor eventuele schade.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht onder art. 7:21 BW of enig ander mogelijk recht van Client wegens niet-deugdelijke nakoming van SfG, is steeds dat de Client SfG schriftelijk in kennis stelt van de niet-deugdelijke nakoming uiterlijk binnen drie werkdagen na levering van hetgeen is overeengekomen door SfG.
 13. Voor elke handeling in strijd met dit artikel zal Client een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van EUR 10.000 per keer, onverminderd het recht van SfG om daarnaast de geleden schade te verhalen op de Client.
ARTIKEL 7 – FACTURERING EN BETALING

 1. Facturering vindt plaats bij opdrachtbevestiging en betaling geschiedt volgens de volgende termijnen: 50% binnen 5 dagen na opdrachtbevestiging en 50% uiterlijk 30 dagen voor de bijeenkomst.
 2. Als Client in gebreke is en niet tijdig betaalt, dan is deze na vijf dagen een administratiefee verschuldigd van € 50 plus BTW. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 100 plus BTW als de rekening niet binnen twee weken is betaald en naar € 250 plus BTW als de rekening niet binnen een maand is betaald. Tevens is de Client dan een rente verschuldigd van 1% per maand plus alle kosten van incasso en andere gerechtelijke maatregelen die SfG moet maken, met een minimum van 15% van het factuurbedrag, plus eerder genoemde administratiefee(s).
 3. Het is Client niet toegestaan de betaling op te schorten, ook niet wanneer derden beslag (dreigen te) leggen, tenzij het beslag direct en uitsluitend betrekking heeft op een vordering op SfG en niet op een spreker of andere ondernemingen, al dan niet gelieerd aan SfG.
 4. SfG is zelf verantwoordelijk ten aanzien van eventuele loonbelastingen en sociale premies ter zake van de aan hem toekomende vergoedingen voortkomend uit met SfG gesloten overeenkomsten. Mocht op enig moment toch komen vast te staan dat de Client ten aanzien van de Spreker een inhouding- c.q. afdrachtplicht heeft voor loonbelasting en/ of sociale premies, dan vrijwaart SfG hierbij voor alsdan de Client voor dergelijke aanspraken, met inbegrip van eventueel ter zake verschuldigde verhogingen en interest.
ARTIKEL 8 – UITVOERING DOOR DERDEN

 1. SfG is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tot opdracht. SfG is bevoegd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met Client over te dragen aan een derde.
 2. Indien Client rechten en/of plichten voortvloeiend uit het evenement wil overdragen aan een derde, dient Client voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan SfG.
 3. SfG  is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect, die het gevolg is van tekortkomingen van derden.
ARTIKEL 9 – BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. SfG is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat de Client ontslagen wordt van zijn verplichting om de rekening te betalen, indien de Client:
  • oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van SfG;
  • handelt in strijd met de goede naam of met belangen van SfG;
  • informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;
  • zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  • surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;
  • het bedrijf verkoopt of liquideert.
 2. In geval van ziekte van de spreker/dagvoorzitter/moderator en/of overmacht, draagt contractor te allen tijde zorg voor een vervangend en minimaal gelijkwaardig alternatief, zonder extra kosten en dit uiteraard altijd in overleg met Client.
 3. In het geval SfG in gebreke is en/of de lezing door haar schuld niet kan doorgaan, zal in overleg met de Client beoordeeld worden of de lezing of keynote op een ander moment verzorgd kan worden. Als dit absoluut onmogelijk is, dan kan de Client deze overeenkomst opzeggen en vervallen de kosten voor de lezing of keynote. In onderhavig geval zal SfG haar factu(u)r(en) crediteren en is SfG verplicht om de reeds ontvangen betalingen binnen 5 dagen terug te storten op een bankrekening van de Client.
 4. De kosten voor de reeds uitgevoerde: a) voorbespreking (€ 350), b) briefing(s) met de spreker € 650) en c) de voorbereidingen en het maatwerk (€ 950 per dagdeel met minimum van 1 dagdeel), plus de reeds gemaakte reiskosten worden bij beëindiging van de overeenkomst nimmer gecrediteerd, noch terugbetaald, ook niet wanneer er sprake is van force majeur aan de zijde van Client.
 5. Indien de Client een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt vóór c.q. op de eerste datum van uitvoering, heeft SfG recht op de volgende vergoeding:
  • tot 60 dagen voor of op de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
  • 61 tot 90 dagen of voor de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: 85% van de overeengekomen vergoeding;
  • 91 dagen of langer voor de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.
 6. Niettegenstaande het bepaalde in onderhavig artikel zal Client altijd minimaal een bedrag dienen te vergoeden van 50% van de volledige opdrachtsom indien Client de offerte getekend heeft geretourneerd of per email heeft bevestigd dat hij akkoord is met de verstuurde offerte.
 7. Indien op het moment van annulering de (direct of indirecte) schade van SfG hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in deze overeenkomst, dient de Client dit hogere bedrag aan SfG te vergoeden.
 8. Vergoedingen die SfG vóór de ontbinding of (geheel of gedeeltelijke) beëindiging heeft gefactureerd en die zij reeds bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. (geheel of gedeeltelijke) beëindiging direct opeisbaar.
 9. De verplichting tot betaling van de verschuldigde vergoedingen blijft ook tijdens een opschorting bestaan. Indien SfG na opschorting weer tot levering zal overgegaan, zullen de hiermee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht bij de Client.
ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID & OVERMACHT

 1. SfG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet of de aansprakelijkheid van SfG voortvloeit uit dit artikel.
 2. Aansprakelijkheid van SfG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Client SfG onverwijld, in ieder geval niet later dan een week na het evenement, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan SfG een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegund en SfG ook na die termijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de desbetreffende verplichting(en). In geen geval is SfG  aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. De totale aansprakelijkheid van SfG wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) uit een overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding per gebeurtenis niet hoger dan de door SfG in rekening gebrachte vergoeding voor haar verplichting(en) onder de overeenkomst, met dien verstande dat ook als één gebeurtenis heeft te gelden een reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 4. Aansprakelijkheid van SfG voor indirecte schade, in elk geval daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. De Spreker kan zich in beginsel niet op overmacht beroepen in geval van oponthoud in het verkeer of openbaar vervoer of slechte weersomstandigheden, tenzij sprake is van extremiteiten zoals een ongeval of een code ‘Oranje’ of ‘Rood’ van de overheid t.a.v. de weersomstandigheden.
 6. Indien de Client schade lijdt ten gevolge van een verhindering van de change agent, is SfG niet aansprakelijk.
ARTIKEL 11 – NON CONCURRENTIE

 1. Gedurende 3 jaar na uitvoering van de overeenkomst is het de Client verboden om voor hem of namens hem werkzaamheden te laten verrichten door de door SfG ingezette change agent.
 2. Indien er een overtreding plaatsvindt van hetgeen beschreven in artikel 11.1 is er een direct opeisbare boete verschuldigd van het betaalde bedrag aan de door SfG ingezette change agent, maar ten minste €2.500,- (zegge: VIJFENTWINTIGHONDERD EURO) per dag of per optreden, onverminderd het recht van SfG nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 12 – GESCHILLEN EN OVERIGE BEPALINGEN

 1. Op alle door SfG aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Elke vordering van de Client jegens SfG vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden. Deze termijn kan niet worden gestuit. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.
 3. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van SfG om te dagvaarden voor de bevoegde rechter in de woonplaats c.q. plaats van vestiging van Client.
 4. Enige bepaling in deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niet-toepasbare bepaling treedt een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert, in de plaats.
 5. SfG behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor een reeds gesloten overeenkomst. Een eventuele wijziging zal uiterlijk 14 dagen voor de inwerkingtreding van deze wijziging schriftelijk aan de Cient kenbaar worden gemaakt.
Menu