Mijn Manifesto

We leven in zeepbellen,
die mooi, maar ook
onwerkelijk zijn

Het Global Risk Report 2021 van het World Economic Forum is kristalhelder. We kunnen niet langer wachten tot de mist van de pandemie en andere onzekerheden is opgetrokken. Voor belangrijke kwesties als natuur en leefomgeving, biodiversiteit, educatie en inclusiviteit, technologie en ethiek en natuurlijk onze gezondheid moeten we nieuwe oplossingen vinden. Snel en doelgericht. In een wereld waarin onrust en onzekerheid alsmaar toenemen. Maar in het midden van de chaos en crisis liggen altijd de beste kansen op transformatie en echte vooruitgang.

Het is tijd voor een reset
De wereldwijde pandemie, economische crisis en de felle protesten tegen ongelijkheid, hebben een dieper liggend, fundamenteler probleem aan de oppervlakte gebracht. Ons huidige economische systeem stimuleert het maximaliseren van exclusieve rijkdom boven inclusief welzijn. Daar boven op geeft het systeem ook voorrang aan individualisme boven algemeen belang en onderlinge afhankelijkheid… De klimaatverandering en cumulerende ecologische crisis versterken het disfunctioneren van het gebroken systeem.

Nooit was er een beter moment in onze geschiedenis om opnieuw na te denken over de toekomst en hoe we deze opnieuw willen vormgeven. Wat we nodig hebben is een regeneratief en meer inclusief economisch systeem dat werkt voor iedereen en voor de lange termijn. Het huidige systeem ondersteunt niet onze collectieve visie van gedeeld welzijn op een gezonde planeet.

Wat zijn de imperatieven voor de 21e eeuw en welke vitale oplossingen hebben we nodig voor de wereld van morgen? En hoe komen we van moment naar een ‘Movement?’

1. Balans in afhankelijkheid
Wereldwijd hebben mensen behoefte aan een evenwichtig economisch systeem, dat zowel de menselijke als de planetaire behoeften weerspiegelt. Het ontwerpen en inrichten van een dergelijke regeneratieve en inclusieve economie moet de onderlinge afhankelijkheid van alle levende wezens weerspiegelen en betekent dat de gezondheid van iedereen ten goede komt aan iedereen… Dit erkent de kwetsbaarheid van ons klimaat en onze natuur en onderstreept onze rol in het proactief beschermen ervan. Alleen dan kunnen we een duurzame toekomst veilig te stellen. In onderlinge afhankelijkheid als kern van de ontwerp-principes, zal ons economisch systeem zich richten op het welzijn van ieder mens en de levensvatbaarheid van onze natuurlijke wereld.

Deze onderlinge, radicale afhankelijkheid binnen het economische systeem, zal ons ook helpen de 17 SDGs te verwezenlijken die de wereldgemeenschap voor 2030 is overeengekomen. Ook zal een onderling afhankelijke economie er voor moeten zorgen dat ideeën en belangen openlijk met elkaar concurreren en eerlijkheid bevorderen.

Simpel gezegd komt het er op neer dat  het nieuwe systeem beter tegemoet komt aan de behoeften van mensen, door zorg te dragen voor de planeet, circulariteit aan te moedigen, en ervoor te zorgen dat natuurlijke hulpbronnen beschikbaar zijn voor toekomstige generaties.

2. Balans in gelijkheid
Groeiende ongelijkheid is misschien wel het meest duidelijke teken van het gebroken economisch systeem. Alleen wanneer we het  economische systeem drastisch hervormen, kunnen we ook alle vormen van ongelijkheid aanpakken. Alle mensen moeten toegang krijgen tot de middelen die nodig zijn om een waardig leven te kunnen leiden. Zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien en de intrinsieke motivatie krijgen om… bij te dragen aan het algemeen welzijn. Daarvoor zijn gezonde banen nodig, die een fair loon bieden en voorzien in de basisbehoeften op het gebied van gezondheid, onderwijs en welzijn.

Om dit te bereiken moeten we meer investeren in de economische herverdeling en sociale infrastructuur. zodat iedereen in  staat wordt gesteld zich volledig te ontplooien. Daarvoor moeten we een nieuwe generatie van leiders opbouwen die vertegenwoordigen wie “wij” zijn. Eigendom en kapitaal moeten toegankelijker worden, waardoor meer invloed en macht kan worden uitgeoefend door mensen die momenteel uitgesloten van gelijke kansen en markten. Financiële inclusie is het meest essentiële onderdeel van een inclusieve economie, die ten dienste staat van alle mensen.

Hetzelfde geldt voor technologie. Ook hier moeten we weloverwogen omgaan met technologie en ervoor zorgen dat deze de macht niet concentreert maar verdeelt, en de mensenrechten en vrijheden niet aantast maar juist versterkt. Technologie moet vooral bijdragen een het bevorderen van vrijheid en gelijke kansen.In de nabije toekomst zal de brede toegankelijkheid van technologie bepalend zijn voor het lot van de democratie en voor het economische systeem die voor iedereen vol tot ontplooiing komt bij democratische waarden.

3. Balans in verantwoording
Transparantie en verantwoordingsplicht is van cruciaal belang voor een economisch systeem dat ten dienste staat van mensen en onze natuurlijke hulpbronnen ook voor toekomstige generaties koestert. Bedrijven moeten integraal verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden, van werknemers tot investeerders en natuurlijk ook aan lokale gemeenschappen… Noodzakelijk is dat de uiteenlopende belangen fair en wijs tegen elkaar af te wegen en verslag uit brengen over hun keuzes, vorderingen en impact. Om een goede verantwoording af te leggen aan alle stakeholders, moeten de doelstellingen en beginselen van veel bedrijven opnieuw worden bekeken. Het is noodzakelijk dat ze opschuiven van korte termijn doelen naar de diepere bedoeling waarvoor ze in essentie bestaan.

Gemeenschappelijke criteria en maatstaven kunnen dit verantwoordingsdoel dienen door de verwezenlijking van duurzame en ambitieuze bedrijfsdoelstellingen en -beginselen ondersteunen en omzetten in gerichte acties. Nieuwe sociale en ecologische indicatoren kunnen als nieuw kompas het bedrijfsleven de juiste richting aanreiken, uitgaande van de premisse dat we succes en impact anders meten. Welzijn en een bloeiende planeet moeten meer worden gestimuleerd en gewaardeerd, naast financieel rendement. De maatstaven moeten daarom de totaliteit van financiële, sociale en ecologische impact weerspiegelen.

Ook de prikkels moeten veranderen. Kortetermijndenken moet sterk worden ontmoedigd. Bedrijven en investeringen die naast financiële waarde ook duurzame sociale en ecologische waarde creëren, moeten extra worden beloond. Evenzo moeten bedrijven en investeringen die negatieve externe effecten veroorzaken, zelf deze kosten dragen in plaats van deze kosten af te wentelen op de balans van de algemene begroting en de burgers.

De fiduciaire plicht geeft vorm aan de bedoeling, doelen en de verantwoordelijkheden van elke onderneming. In een nieuwe opzet moeten bedrijven en investeerders verantwoording afleggen voor hun impact op alle stakeholders en moeten zij onze natuurlijke en sociale systemen mede helpen beschermen. Deze herdefinitie zal leiden tot een meer rechtvaardig, inclusief en regeneratief economisch systeem, dat voldoet aan de behoeften van de 21e eeuw.

Ruud Veltenaar aan het werk

De Bedoeling

Als progressor creëer je vooruitgang;
financieel, sociaal en ecologisch;
voor alle stakeholders.

1. Verbinden met Zelf

Ik ben spreker, schrijver en progressor voor bijna acht miljard mensen en één planeet, met alles wat daar verder op leeft. De 17 SDG’s zijn mijn kompas en vormen samen mijn bedoeling. Het creëren van echte vooruitgang, voor iedereen. Financieel, sociaal en ecologisch.

Mijn werk en leven richten zich vooral op het opnieuw verbinden met de Natuur, met Elkaar en met de Bedoeling; in het verlengde van hierboven beschreven imperatieven voor de 21e eeuw en de vitale oplossingen voor de wereld van morgen.

2. Opnieuw verbinden met de Natuur
Het erkennen van de wederzijdse, radicale afhankelijk van gezonde mensen, planeet en economieën staat centraal in mijn werk… Net zoals het herstellen van de balans tussen de private sector, de overheid en de samenleving. Zo draag ik bij aan de bedoeling dat iedereen toegang krijgt en houdt tot vrije en eerlijke markten.
3. Opnieuw verbinden met Elkaar
Met op de eerste plaats het uitroeien van structurele ongelijkheid. Door er voor te zorgen dat leiderschap en eigen verantwoordelijkheid inclusiever worden… En dat kapitaal, investeringen en bezit toegankelijker worden. Zodat ook technologie meer gebruikt wordt om de democratische idealen en mensenrechten te bevorderen. Zo draag ik bij aan meer stem, macht en kansen voor diegenen die aan de rand van de samenleving een gemarginaliseerd leven leiden.
4. Opnieuw verbinden met de Bedoeling
Transparant meten van resultaat en impact op basis van betrouwbare, objectieve en gemeenschappelijke criteria en maatstaven… Ten aanzien van het creëren, verplaatsen en vernietigen van financiële, sociale en ecologische waarde. Voor alle stakeholders; dus inclusief de impact op alle ecosystemen en de samenleving. Daarvoor moeten we bedrijven en instellingen stimuleren en belonen voor al hun activiteiten die hieraan bijdragen. Dat is een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf, de overheid die meer moet reguleren en ook van consumenten, die meer moeten consuminderen. Ook zullen de normen van de fiduciaire plicht worden aangescherpt.
5. Onder het motto

Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end!

En jij dan?

En zij?

Is het niet een beetje veel of zelfs overambitieus?

Welnee, we moeten grote doelen stellen en flinke ambities koesteren. Mits we ze maar in kleine stapjes realiseren. Utopia is onbereikbaar, maar de weg ernaar toe is de juiste richting en fantastisch om te bewandelen.

Maar waarom dan? Kan ik ook het verschil maken?

Zeker, elke dag. Door te leiden en een voorbeeld te zijn. Voor onze kinderen. En hun kinderen. En verder voor alles en iedereen.

Zo worden we ook goede voorouders!

De Expeditie

B the Change,
a force for Good

Waarom zou je de beste van de wereld willen zijn als je elke dag het beste voor de wereld kunt doen. Dat is toch veel leuker en impactvoller? En het blijkt helemaal niet moeilijk… Je hoeft alleen maar zelf de verandering te zijn die je graag in de wereld ziet. Of n je sector… Op je werk en zelfs in je relaties.

De meeste uitdagingen kunnen niet alleen worden opgelost door bedrijven of de overheid. Door overheden, bedrijven en samenlevingen en mensen in radicale afhankelijkheid te verbinden, kunnen we maximale impact maken. Echte vooruitgang creëren. Voor werknemers, gemeenschappen en onze leefomgeving.

Duizenden bedrijven doen het [B Corps].
Bijna een miljard mensen doen het [Cultural Creatives]..
Elke dag.
Omdat het nodig en vooral ook omdat het ongelofelijk leuk is.

Ertoe doen. Het verschil maken.

Walk the talk

Het is niet moeilijk en vreselijk leuk

Ik werk continu aan een financieel inclusieve wereld, waarin mensen de mogelijkheid krijgen om hun leven te verbeteren. Meer dan 1,7 miljard mensen over de hele wereld hebben geen bankrekening, noch toegang tot de financiële diensten die ze broodnodig hebben. Via KIVA ondersteun ik mensen over de hele wereld… Door crowdfunding van leningen en het delen van een stukje van mijn inkomsten. Op deze manier help ik bijvoorbeeld studenten in Afrika om collegegeld te betalen. Vrouwen in Azië om een eigen bedrijf te starten. Boeren in Zuid-Amerika om te investeren in apparatuur. En gezinnen over de hele wereld met de nodige noodhulp.

Check hier mijn…

Klimaatvluchtelingen Reuters
Menu