Circulaire economie en inclusieve samenleving

Van ego naar eco en van welvaart naar welzijn

Planeet, mens en economie

Tijdens de industriële revoluties hebben we de planeet en mensen dienstbaar gemaakt aan de economie en zijn we in de mythe gaan geloven dat zonder economische groei onze welvaart en ons welzijn niet kan worden geborgd. Sinds de mondiale financiële crisis in 2008 en de recente covid-19 pandemie groeit de overtuiging dat het huidige economische systeem en het aandeelhouderskapitalisme er niet in zijn geslaagd om brede welvaart te creëren. Het huidige economische systeem is gedateerd en gebroken. Het moet anders en het kan ook anders.

ALLES INCLUSIEF

Met de betrokkenheid van alle stakeholders en samenwerking in radicale afhankelijkheid van overheden, bedrijven en samenlevingen, moeten we de toekomst opnieuw visualiseren en vormgeven. Alleen dan kunnen we duurzame welvaart en welzijn genereren. Op een manier die de belangen van de integrale gemeenschappen, de vitale ecosystemen en de grenzen van de planeet respecteren. In het nu, maar zeer zeker ook voor toekomstige generaties. Hoe geven we vorm aan een inclusieve en circulaire economie? En waarom is een meer sociale vorm van stakeholderskapitalisme noodzakelijk? Nieuwe systemen die niet ten koste hoeven te gaan van financiële prestaties, maar die als lange termijn motoren gericht zijn op waardecreatie?

VITALE OPLOSSINGEN

In mijn werk, lezingen, colleges en boeken richt ik mij vooral op een circulaire economie en inclusieve samenleving. Die werkt voor iedereen en voor de lange termijn. Oplossingen binnen de grenzen van de planeet en het potentieel van mensen. Veel terugkerende thema’s zijn onder andere: van exclusief naar inclusief en van extractief naar regeneratief. Of van netto waarde naar welzijn en van vrije markt naar faire markt. En zeker ook van een minimum naar een basisinkomen of van de winnaar neemt alles naar gedeelde welvaart. En heel eminent; van geconcentreerde naar gedistribueerde macht en van duurzaam consumeren naar veel meer consuminderen.

Inclusiviteit: waarom gelijkheid beter is voor iedereen

1. Expeditie Futurama: routekaart naar inclusieve samenleving

Economische ongelijkheid is draconisch uit de hand gelopen en de oorzaak van bijna alle andere vormen van ongelijkheid. In 2020 hadden slechts 2000 miljardairs meer rijkdom dan 4,6 miljard mensen. Deze kloof is gebaseerd op een gebrekkig en seksistisch economisch systeem dat de rijkdom van de bevoorrechte elite, veelal mannen, meer waardeert dan miljarden uren essentieel werk door hen die onbetaald of onderbetaald zorgen voor mensen, veelal vrouwen.

Futurama is een confronterende expeditie naar de onvermijdelijke inclusieve samenleving en het rekent af met een van de belangrijkste mythen in onze moderne sociale maatschappij, namelijk dat ongelijkheid goed is voor ons. Onweerlegbaar en bewijsbaar wordt aangetoond dat inkomensongelijkheid slecht is voor iedereen, niet alleen voor de armen, maar ook voor de samenleving, inclusief de rijken.

Als vermogens- en inkomensongelijkheid slecht is voor ons allemaal, en erg slecht is voor de armen, wat moeten en kunnen we er dan aan doen? Het creëren we een economie en maatschappij die werkt voor iedereen? Een inclusieve samenleving die gericht is op inclusieve welzijn boven exclusieve welvaart.

Het is de hoogste tijd om te herkennen dat ongelijkheid een keuze is die we maken. Het hoeft niet zo te zijn, zeker als we ons realiseren dat er betere alternatieven zijn. Welke systemen moeten we opnieuw beschouwen en herontwerpen? Hoe komen we tot fair, universeel en niet-stigmatiserend belastingsysteem? Hoe creëren en borgen we een fatsoenlijk gezinsinkomen, met een ondergrens voor iedereen, met positieve prikkels voor iedereen om te verdienen, sparen en groeien. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang krijgt en houdt tot goed onderwijs, effectieve zorg en gelijke kansen?

Dit inspiriment kan worden verzorgd als keynote, workshop of als interventiesessie voor leiders en/of beleidsmakers uit de relevante domeinen en werkgebieden. Impact gegarandeerd met verrassende inzichten en pragmatische handvatten.

Eén zwaluw voorspelt veel goeds!

2. Vitale en duurzame business modellen

Circulair en mens(heid) boven de markt

3. Transitie en toekomst economie

Duurzaam ondernemen is cruciaal voor de toekomst van de mensheid en onze planeet. Het is het startpunt van elke organisatie in de 21e eeuw. Uitgangspunten zijn duurzaam organiseren en templates voor vitale business modellen. Hierin staat het creëren van waarde – sociaal, financieel en ecologisch – centraal. Hoe ontwikkel je duurzame, vitale business modellen en hoe werken deze in de dagelijkse praktijk?

De lineaire economie en het aandeelhouderskapitalisme heeft de samenleving en planeet richting de afgrond gestuwd. Hoe transformeren we onze maatschappij en samenleving naar een meer duurzame en circulaire economie?

Once upon a future

Het eerlijke en complete verhaal

Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op feiten en reële trends en verwachtingen. Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future’, voormalig no.1 bij Managementboek.nl! Vraag vooral naar de unieke combinatiemogelijkheden!

Van geopolitiek naar biosfeerpolitiek

4. Handel in mondiale afhankelijkheid

Duurzame waardecreatie voor alles

5. de SDG’s – één Bedoeling met 17 Doelen

Hoe kunnen we de handels- en investeringsstromen versterken door modernisering van internationale regels en verdragen, nationaal beleid en handelsbevorderende strategieën? Of is dit onmogelijk omdat de nadelen van globalisering aantonen dat afstemming van mondiale productie- en consumptie-systemen heel lastig is?

De 17 SDG’s zijn het kompas van de mensheid en startpunt van elke organisatie in de 21e eeuw. Samen vormen ze de bedoeling op basis van concrete targets en duidelijke indicatoren. Hoe implementeer je de SDG’s in je organisatie, werk en leven?

Betekenisvolle samenleving

6. Consuminderen: van welvaart naar welzijn

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen bronnen is de afgelopen 50 jaar verdrievoudigd. Hoe kunnen we de wereldwijde verslaving aan economische groei in balans brengen met de grenzen van onze planeet? Een reflectie op de polemieken uit een verleden en de feiten in het heden. Met dank aan moeder natuur gaan we consuminderen en verschuiven we de focus van welvaart naar welzijn.

Menu