Vitale ideeën en oplossingen voor wereld van morgen

Omarm de chaos: opnieuw verbinden

Negen inspirimenten met impact

Het gevoel van deze tijd is dat we van crisis naar crisis hobbelen en we steeds meer met de waan van de dag geconfronteerd worden. Onze vitale systemen en instituten zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de eisen van de moderne tijd. We hebben de planeet en de mensheid dienstbaar gesteld aan de economie. De meervoudige systeemcrisis raakt ons diep en confronteert ons met hardnekkige en aanhoudende problemen. Het is tijd voor actie. Wat betekent dit voor de overheid? Voor het bedrijfsleven? En voor onszelf? Hoe creëren we samen – in verlangenverstrengeling – de wereld waarnaar bijna iedereen verlangt?

Van moment naar movement

We hebben een nieuw paradigma nodig, waarbij structurele onzekerheid het uitgangspunt is. We kunnen de grote uidagingen niet langer tegenhouden, verkleinen en wegdenken. Het is tijd voor actie. Hoe kunnen wij ons blijvend verbinden met de ontketende toekomst?

Opnieuw verbinden

Elke crisis is een vorm van disbalans, een systeem dat niet meer in evenwicht is. Om de drievoudige, structurele disbalans in onze maatschappij en samenleving op te lossen moeten wij ons opnieuw verbinden. Met de natuur. Met elkaar. En met ‘Zelf’ – de bedoeling.

Zwarte Zwanen – niet weten in onwetendheid

Opnieuw verbinden met de Natuur

De mens heeft zich boven de natuur gesteld en de planeet dienstbaar gemaakt aan de economie. Deze immorele superioriteit heeft afgelopen decennia geleid tot een massale vernieling van de natuur en tot uitsterving van tienduizenden soorten. De wereld redt zich wel zonder de mensheid, maar hoe borgen wij ons welzijn op een gezonde planeet?

Hoe kunnen en moeten wij ons opnieuw verbinden met de natuur, vanuit het besef dat wij mensen ook natuur zijn?

Toekomst van grondstoffen

Schaarste in overvloed

Onze moderne samenleving is gebaseerd op de beschikbaarheid van grondstoffen en de meedogenloze en verwoestende jacht daarop. Zeventien essentiële aardmetalen zijn volop in de aardbodem aanwezig, maar zijn onevenredig over de continenten verdeeld en moeilijk winbaar.

Wat betekent dit voor onze toekomst. onze welvaart en ook ons welzijn. Hoe kunnen we de transitie van grondstoffen in goede banen leiden en versnellen?

Duurzaam ondernemerschap

De 10X Factor

In turbulente tijden met veel onzekerheden en risico’s ontstaan nieuwe, exponentiële en vooral duurzame organisaties die in alle aspecten tien keer beter presteren dan hun concurrenten. Wat is het geheim van deze bedrijven en hoe brengen zij de 10X factor in de praktijk?

Hoe anticipeer je als organisatie op de ontketende toekomst en hoe kun je de kansen benutten die nu nog buiten je bereik of gezichtsveld liggen?

Expeditie Futurama

Opnieuw verbinden met Elkaar

De sociale en economische ongelijkheid tussen mensen groeit en is een toenemende bron van sociale onrust en wantrouwen jegens de overheid en bedrijfsleven. We hebben een nieuw fundament nodig met in het hart een veerkrachtige en barmhartige samenleving. Een inclusieve economie biedt iedereen toegang tot het ontwikkelen van zijn of haar potentieel en het ontketenen van de passie om van aarde te kunnen zijn voor anderen. Zodat ieder leven ertoe doet.

Hoe kunnen we ons opnieuw met elkaar verbinden en een transitie van welvaart naar welzijn vormgeven?

Groter denken, kleiner doen

Transitie van de overheid

Om aansluiting te vinden bij de moderne samenleving, moet de overheid zich anders gaan verhouden tot de heftig en wezenlijke veranderende omgeving. Een fundamentele herbezinning op haar bedoeling en werkwijze is onvermijdelijk. Het is tijd voor scherpe keuzes en om het heft weer in handen te nemen.

Ambtenaren kunnen in de 21e eeuw het verschil maken. Door de overheid opnieuw vorm te geven (cultuur), het werk anders te organiseren (structuur) en door groter te denken en kleiner te doen (praktijk).

Voorouders op expeditie

Samenleving Netto Positief

Ecologische ontwikkelingen en economische uitdagingen leiden de komende decennia tot meer onzekerheden en onrust in de samenleving. Overleven is niet het motto, maar doorleven is het devies. Het is een transitie van welvaart naar welzijn en van ‘Ik’ naar wij. Luisteren naar de stem die nu niet wordt gehoord.

Hoe geven we vorm aan een veerkrachtige en barmhartige samenleving? Met goede vaders, dappere grootmoeders en wijze voorouders. Voor onszelf en de volgende generaties.

Hoe doorleef ik de crisis

Opnieuw verbinden met Zelf

We leven in een risicomaatschappij waarbinnen we onze dagelijkse onzekerheden en kleine risico’s proberen te beheersen. Daardoor hebben we minder zicht op de grote uitdagingen met grote impact op ons leven en werk. Falen in onze maatschappij wordt gestigmatiseerd en de druk op mensen begint zijn tol te eisen. We moeten ons opnieuw verbinden met ‘Zelf’; de Bedoeling. Wie wil je zijn en wat wil je betekenen voor anderen?

Hoe ontdek je jouw potentieel en hoe maak je deze instrumenteel? Hoe ontketen je  passie als een tomeloze bron van energie. Om een leven te leiden dat ertoe doet. Naar je eigen verwachtingen!

Betekenis en impact

Transitie van werk

De banen van de toekomst zijn irrelevant en we zouden ons veel meer moeten bezigheden met het ontwikkelen van werk dat van betekenis is. Dat bijdraagt aan echte progressie en de ontwikkeling van mensen. Dus niet hoe arbeid bijdraagt aan het competitieve vermogen in een economie, maar hoe werk wordt gebruikt als hefboom om meer sociale mobiliteit te bewerkstelligen. Een transitie van HRM naar Human Being Management.

Welke impact heeft de transformatie – van onze wereld naar een volgende fase in onze beschaving – op werk en welke scenario’s zijn er?

Veerkracht en compassie

Persoonlijk leiderschap

In tijden van chaos en toenemende onzekerheid neemt de onrust toe en daarmee ook het gevoel dat we de grip op ons leven verliezen. Deze revolutionaire omstandigheden dagen ons uit om een nieuw evenwicht te vinden. Dat lukt alleen als we rust vinden in de onrust en de chaos omarmen als een kans en als hefboom naar wezenlijke verandering.

Neem het heft weer in eigen handen en ga op expeditie naar persoonlijk leiderschap. Het is een reis naar binnen die tijd, ruimte en vertrouwen vraagt. Vanuit een duidelijke verbinding met de bedoeling en een ambitieus doel.

Meer inspirimenten en unieke belevenissen

Top 5

Meest geboekte lezingen en workshops in 2022

Omarm de chaos

Onvermijdelijke mega transities in 21ste eeuw

Altijd actueel

Vijf nieuwe lezingen in de spotlights

Altijd impact

Beste vóór de wereld

Voor elk inspiriment

Zes principes

Opmaat naar impact en hoge beoordelingen op basis van zes principes die altijd centraal staan.

Voor elke deelnemer

Uniek naslagwerk

Na afloop van het event kan elke deelnemer een uniek naslagwerk downloaden voor blijvende inspiratie.

Voor jou

Impactvol event

Waarom kiezen opdrachtgevers voor mij en komen ze telkens weer terug?

Ruud Veltenaar aan het werk
Menu