The Bigger > Reset begint bij de economie

Vitale oplossingen voor de wereld van morgen

De wereldwijde COVID-19 pandemie, de economische depressie en de massale protesten op het gebied van gelijkheid en rechtvaardigheid hebben een dieper, fundamenteler probleem aan de oppervlakte gebracht. Het huidige aandeelhouderskapitalisme en ons economisch systeem zijn beide gedateerd en gebroken. Ze belonen het maximaliseren van individualisme en rijkdom in belangenverstrengeling. Terwijl we allemaal voelen dat de prioriteit anders zou moeten liggen. Namelijk op inclusieve vooruitgang, met de focus op ons welzijn. In onderlinge, radicale afhankelijkheid.

De tijd is aangebroken om onze toekomst opnieuw te visualiseren en anders vorm te geven. Nooit was er een beter moment om samen in beweging te komen. Om in verlangenverstrengeling een betere wereld te creëren. Voor iedereen, binnen de grenzen van onze planeet, rekening houdend met de vitale ecosystemen.

VAN MOMENT NAAR MOVEMENT
Een fundamentele reset van ons economisch systeem en belemmerende overtuigingen is absoluut noodzakelijk. Dit vereist geïntegreerde acties, gericht op verandering van gedrag, cultuur en vooral van de gedateerde en slecht presterende systemen en instituten. Aan de hand van tien vitale oplossingen voor de wereld van morgen, help ik leiders, bestuurders en ondernemers om de transitie naar een meer duurzame wereld te versnellen. Met nieuwe ideeën en bouwstenen voor stakeholders kapitalisme, die leiden tot een meer sociale en eerlijke maatschappij en samenleving.

Helemaal onderaan deze pagina vind je mijn acht principes voor ‘ontcivilisering’ en de voorwaarden voor echte vooruitgang.

MEGA TRANSFORMATIES IN 21E EEUW
In mijn werk als spreker, schrijver en progessor staan de onvermijdelijke institutionele innovaties en de transities die de 21e eeuw zullen kenmerken centraal. Onderstaand een overzicht van mijn vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen. Stuk voor stuk fascinerende inspirimenten en unieke belevenissen, die duidelijkheid verschaffen over de toekomst en hoop bieden op een meer duurzame wereld en eerlijke maatschappij.

Onderstaand een tiental vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen. Tien institutionele innovaties die de 21e eeuw zullen kenmerken. Zie eventueel ook het thema ‘De toekomst van sectoren en werkgebieden’.

Wat wordt het? Retreat? Revolt? Of Redesign en Reset?

THE BIGGER >RESET – Expeditie naar een betere wereld
Vitale oplossingen voor wereld van morgen
Een confronterend inspiriment en unieke belevenis. Een helder, hoopvol en vooral realistisch betoog over onze fundamentele problemen en de enige, effectieve route uit de coronacrisis en de economische depressie. Snel en opportunistisch voorwaarts naar ‘business as usual’? Of met veel wijsheid en waarachtigheid bedachtzaam achterwaarts; naar ‘business as unusual’?

Wat wordt het? Retreat? Revolt? Of Reset?

Er is feitelijk maar één uitkomst en die komt er, linksom of rechtsom: een betere wereld. Een meer duurzame wereld en eerlijke, meer inclusieve samenleving. En er zijn twee wegen die naar deze bestemming leiden. De eerste route is die van een fundamentele reset; waar we zelf als maatschappij en samenleving de regie voeren over de omwenteling. De tweede en meer pijnlijke en kostbare route is de weg van evolutie, waar de wal het schip keert en we niet langer de creator zijn van onze toekomst, maar het slachtoffer van de omstandigheden die we zelf hebben gecreëerd. Het goede nieuws is dus dat beide routes ons een betere wereld brengen. Een wereld waarnaar iedereen  verlangt. Nou ja, bijna iedereen….

De Great Reset is beschikbaar als keynote, workshop, training en ook als board-room interventie. Super interactief, met veel impact en een verrassende uitkomst.

Mens en samenleving centraal

1. Transitie en toekomst economie

Eerlijker uit de crisis

2. Transitie en toekomst kapitaal en bezit

Ons economisch systeem is gebroken en aan het einde van zijn levenscyclus gekomen. Het is tijd voor een reset van het economische systeem. De wereldwijde pandemie, de economische crisis en de sociale onrust – evenals de steeds snellere noodsituatie op klimaat- en ecologischgebied – hebben een dieper liggend, fundamenteler probleem aan het licht gebracht: ons huidige economische systeem beloont het maximaliseren van rijkdom boven welzijn en geeft voorrang aan individualisme boven onderlinge afhankelijkheid. De lineaire economie en het aandeelhouderskapitalisme hebben de samenleving en de planeet naar de afgrond geduwd.

Hoe transformeren we onze samenleving, bedrijven en markten naar een meer duurzame en circulaire, of nog beter de regeneratieve en inclusieve economie? Hoe zorgen we ervoor dat we produceren en consumeren binnen de grenzen van de planeet en waarom gebeurt dit niet zonder een fundamentele krimp van onze consumptie? Wat is het ideale kader voor een rechtvaardige, meer inclusieve economie en wat betekent dit voor overheden, bedrijven, de samenleving en ons leven?

 

From moment to MOVEMENT

Deze unieke inspiratie en confronterende belevenis onthult de mogelijkheid hoe we onze toekomst en economie opnieuw kunnen bedenken en vormgeven. Een reset van ons economischsysteem vereist geïntegreerde activiteiten om gedrags-, culturele en structurele verandering te stimuleren. Deze fascinerende keynote, workshop of boardroom-interventie inspireert en verschaft  leiders, ondernemers en andere game changers een bewezen raamwerk en effectieve acties om hun transitie naar stakeholder kapitalisme te versnellen. Prachtige voorbeelden van hoe overheden, bedrijven en mensen het culturele verhaal over hun rol en verantwoordelijkheid in de samenleving kunnen veranderen. Alleen in radicale onderlinge afhankelijkheid kunnen we de juiste prikkels creëren en onze manier van werken en leven opnieuw afstemmen, in het belang van de Commons..

We hebben een meer eerlijke en rechtvaardige economie nodig die voor iedereen en op lange termijn werkt. Gebaseerd op een collectieve visie van gedeeld welzijn op een gezonde planeet. Dit inspiriment onthult de imperatieven voor de 21e eeuw en voor de economische RESET: 1) principes en  ontwerpen voor onderlinge afhankelijkheid; 2) investeren in rechtvaardigheid; 3) rekening houden met alle stakeholders.

Voor elke imperatief zullen de opkomende paden en oplossingsrichtingen worden belicht, die het resultaat zijn van diep en langdurig onderzoek en van grote denkers en beleidsmakers. Het biedt een kader en denkrichting voor beleidsmakers in de particuliere sector, de overheid en het maatschappelijk middenveld. Een visie met vitale oplossing voor de wereld van morgen, die in de loop van de tijd verder zal evolueren.

Ons denken over markt, winst en kapitaal is gebaseerd op historische concepten die afhangen van keuzes en opvattingen, niet van wetmatigheden. Weke mythes hebben geleid tot grote ongelijkheid en onrechtvaardigheid en hoe kunnen we breken met het fatalisme, de voedingsbodem voor de actuele buitensporige identiteitspolitiek? Hoe geven we vorm aan de ideologie van gelijkheid en hoe koppelen we kapitaal en individueel bezit meer aan maatschappelijk nut en collectief eigendom?

Het eerlijke en complete verhaal

Once Upon A Future
Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op feiten en reële trends en verwachtingen. Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future’, voormalig no.1 bij Managementboek.nl en genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2021. Vraag vooral naar de unieke en aantrekkelijke combinatiemogelijkheden van een inspiriment met de bestseller voor alle deelnemers.

Duurzaam en betaalbaar

3. Transitie en toekomst energie

Vervreemd van ons eten

4. Transitie en toekomst landbouw en voedsel
Het opwekken van duurzame energie zal in de toekomst steeds makkelijker en goedkoper worden. De grootste uitdagingen liggen in opslag, intercontinentaal transport en het balanceren van vraag en aanbod. Wat worden de rolverdelingen en machtsverhoudingen tussen overheid, leveranciers en de klein- en grootverbruikers? Worden consumenten als collectief echt de grootste, mondiale energieproducent en/of -handelaar, als uiteindelijk de gemeenschap de basis wordt van de energiemarkt? En hoe kunnen we zelf thuis en op het werk bijdragen aan de transitie? En wat betekent de democratisering van de energiemarkt voor bestaande en toekomstige stakeholders? Waar liggen de kansen die nu niet worden gezien of niet worden herkend?
We zien de productie van voeding als een industriële bedrijfstak in plaats van een vorm van zorg voor onze gezondheid, het milieu en dieren. Het begrip efficiency moet niet alleen economisch maar ook ecologisch en sociaal een concrete invulling krijgen. Anders boeren en vooral ook anders eten. Slimmer gebruik maken van technologie en natuurlijke processen en ook door zuiniger om te gaan met grondstoffen en de natuur. Wat vraagt dit van de overheid, de sector zelf en vooral van de handel en consumenten? En gaan voeding en vrije markt eigenlijk wel samen? Wat kunnen we zelf doen? Hoe komen we tot kortere ketens, minder schakels, minder kilometers en meer verbondenheid tussen consument en producent. Echt duurzaam herstel vereist meer. Meer kringlooplandbouw en minder hyperefficiëntie. Minder mondiaal en meer lokaal en verbonden.

Leren voor morgen; een leven lang

5. Transitie en toekomst onderwijs
Het onderwijs lijkt gedateerd en is te veel gestandaardiseerd en productgericht. Het sluit net meer aan op de aandienende toekomst en biedt leerlingen en studenten onvoldoende mogelijkheden om hun potentieel te ontdekken en ten volle te ontwikkelen. In plaats van te leren leven en van waarde te zijn voor de samenleving, worden we opgeleid om te werken en dienstbaar te zijn aan de economie. Hiermee staat het onderwijs voor een prachtige uitdaging. Dit inspiriment is een boeiende en confronterende expeditie naar de toekomst van een leven lang leren leven. Een sterk pleidooi en niet-vrijblijvend appel op het hoofd en hart voor meer mens- en toekomstgericht onderwijs. Meer vormend dan vervormend. Hoe kunnen we vanuit een andere Why, What en How een leven lang blijven leren om te leven en van waarde te blijven?

Wat is de impact van de grote omwenteling van onze wereld en de reset van de maatschappij op het onderwijs? Wat betekent dit voor het leren van leerlingen en studenten, de rol van de leerkracht en de organisatie van het onderwijs? Welke lessen zijn er al geleerd en wat zijn de ‘best practises’ van innovatieve scholen die ‘Leren voor Morgen’ met innovatieve en kansrijke onderwijsvisies? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, biedt dit inspiriment een toekomstvisie en inspiratie voor de school van morgen.

Onderwijs is geen voorbereiding op het werk, noch op het leven. Onderwijs is het leven zelf.

Dit inspiriment kan op verzoek toegespitst worden op PO, VO en hoger (beroeps)onderwijs en is beschikbaar als keynote en workshop voor onderwijs professionals en als ‘board room interventie’ voor colleges van bestuur.

Mensen zijn natuur en radicaal afhankelijk

6. Transitie en toekomst leefomgeving

Kanteling meritocratie en bestuur

7. Transitie en toekomst democratie
Radicaal ingrijpen is nu onvermijdelijk en we staan aan de vooravond van een kanteling naar een nieuw soort ecologisme dat in balans is met onze planeet en haar ecosystemen en hoe de natuur echt werkt. Als we Moeder Aarde leefbaar willen houden moeten we nu gezamenlijk in actie komen en dingen gaan doen die we vrezen en die voorbij ons voorstellingsvermogen liggen. Nooit eerder was het moment voor wezenlijke verandering zo opportuun en noodzakelijk. Van een oude wereld die gebaseerd is op exploitatie van de natuur en mensen, naar een wereld waar bijna iedereen naar verlangt en waarbij we voelen dat we deze kunnen creëren als we het echt willen. Een wereld waarin we leven en consumeren binnen de grenzen van onze planeet en haar ecosystemen waar we zo afhankelijk zijn. Dit unieke inspiriment biedt een denkbeeld en kader die vorm geven aan deze nieuwe wereld en draagt concrete stappen en voorbeelden aan hoe we ons moeten verhouden met de natuur en elkaar, gebaseerd op collectieve steun en rechtvaardigheid voor iedereen.
Nu de schadelijke effecten van het neoliberalisme en het vrije marktdenken voelbaar worden, is het tijd voor reflectie om te voorkomen dat de publieke sector en de verzorgingsstaat verder afbrokkelt. Privatisering en deregulering hebben geleid tot marktfundamentalisme en aandeelhouderskapitalisme. We hebben collectieve actie nodig om ons marktdenken en de democratie te hervormen. Want een dominante markt, die crisis op crisis stapelt, vereist nu eenmaal een sterke, regulerende overheid en een transparante en meer directe democratie. Vrijheid in een complexe samenleving behelst tenslotte meer dan vrij ondernemerschap. Een voornaam doel van de democratie en de overheid is ook het beteugelen van de markt om onze menswaardigheid te beschermen. Door de principiële democratie te herstellen en te leren van de coronacrisis, kunnen we het radicale besluit, om het welzijn van mensen boven het belang van markt en economie te plaatsen, verder vormgeven en uitbouwen naar een democratie waarin iedereen gezien en gehoord wordt.

diagnose 2030: meer welzijn, minder kopzorgen

8. Transitie en toekomst zorg, gezondheid en welzijn
Het Nederlandse zorgsysteem behoort tot de beste in de wereld maar staat zwaar onder druk. COVID-19 heeft een paar serieuze weeffouten in het systeem aan de oppervlakte gebracht. Tel daarbij op de veranderende maatschappelijke, ecologische, demografische en technologische patronen, en je ziet nieuwe, grote uitdagingen aan de horizon verschijnen de druk op het systeem zullen doen toenemen.

Hoe houden we de zorg betaalbaar en waarom is het solidariteitsbeginsel niet langer houdbaar? Hoe verschuiven we de focus meer en meer van diagnose en behandelen naar preventie? Waarom maakt meer technologie de zorg uiteindelijke veel menselijker? Hoe houden we de ziel in de zorg vast? Meer welzijn, meer waardering en beloning en minder kopzorgen. Is dat mogelijk? Wat bedoelen we met langer leven, eerder dood?

Diagnose 2030 is een fascinerend inpsiriment en unieke belevenis en duidt de onvermijdelijke transitie van het systeem naar meer mensgerichte en waardegedrevenen zorg.

Meer flexibiliteit en autonomie

9. Transitie en toekomst van werk

Leiden vanuit de bedoeling

10. Transitie en toekomst leiderschap
Als mensen meer zelf kunnen bepalen waar, wanneer en hoe het werk wordt gedaan, worden zij niet alleen gezonder en gelukkiger, maar presenteren zij ook beter. Toch gebeurde dit voor de coronacrisis nauwelijks. Dit betekent ook dat we de overtuiging moeten loslaten dat de mens een resource is die we effectief en efficiënt moeten inzetten. Door HRM te kantelen naar Human Being Management komt het potentieel van mensen centraal te staan in plaats van hun productiviteit. En door te werken vanuit de bedoeling: het creëren van financiële, sociale en ecologische meerwaarde, krijgt werk meer betekenis waardoor de intrinsieke motivatie en de wil om bij te dragen toeneemt. Hoe ziet de wereld van werk er in de toekomst uit en wat zijn de banen van de toekomst? Hoe transformeren we van Human Resource Management naar Human Being Management? Wat betekent het om vanuit de bedoeling te werken en hoe zorg je ervoor dat iedereen met de bedoeling verbonden is?
Zoals we in onze huidige wereld dagelijks om ons heen kunnen zien, wordt de schoonheid en het belang van leiderschap pas echt duidelijk als deze afwezig is. Onze wereld is overbevolkt met goedwillende bestuurders en managers, die door controle sturen op het gewenste resultaat op korte termijn. Veelal uitsluitend voor een exclusieve groep belanghebbenden, zoals aandeelhouders of politici. Maar in turbulente tijden van crisis zijn echte leiders van eminent belang. Dappere vrouwen en mannen, die onbevreesd en onafhankelijk leiding durven te geven aan complexe en uitdagende transities, die leiden tot echte vooruitgang.  Zij hebben oog voor externaliteiten en de impact van hun acties. Wat kenmerkt inspirerende leiders in de 21e eeuw en waarom neemt hun aanhang en invloed zo snel toe?  Wat betekent het om te leiden vanuit de bedoeling en de aandienende toekomst? Hoe verbind je mensen met deze bedoeling en de daaraan onlosmakelijk verbonden niet-onderhandelbare waarden?

52 afslagen naar een betere wereld

MEXIT 52
Tweeënvijftig eenvoudig uitvoerbare ideeën en oplossingen die bijdragen aan een meer duurzame wereld en rechtvaardige samenleving. Één voor elke week. 100% maatwerk en gericht op consumenten, organisaties of sectoren.

MEXIT 52 is een zeer interactief inspiriment en uniek spektakel, met vitale ideeën en concrete voorbeelden van hoe ieder van ons kan bijdragen aan een betere wereld. In ons leven en werk. En wel onmiddellijk.

Gebaseerd op het gelijkname boek en deck van 52 kaarten dat in de herfst van 2021 verschijnt. Informeer naar een aantrekkelijk combinatie van een indrukwekkende belevenis met inspirerende en fraai vormgegeven ‘give-away’ voor alle deelnemers.

Voorwaarden voor echte vooruitgang

Acht principes van ‘decivilisering’

De grote en onvermijdelijke institutionele innovaties in de 21e eeuw zijn even noodzakelijk als onvermijdelijk. Of we voeren zelf de regie over deze omwenteling of deze overkomt ons simpelweg. Ingegeven door ecologische ontwikkelingen en alsmaar cumulerende crises.

Mijn visie en hoop op een betere wereld zijn terug te vinden in mijn boek en best seller ‘Once Upon A Future’ en zijn gebaseerd op de acht principes van ”decivilisering.’

Menu