Vitale oplossingen voor wereld van morgen

Ons economisch systeem is gedateerd en gebroken

The Great >Reset

We hebben de afgelopen honderd jaar mensen en onze planeet dienstbaar gemaakt aan welvaart en economische groei. Daarmee hebben we de maatschappij en onze samenleving geleid naar een draconische vorm van georganiseerde chaos. Het Global Risk Report 2020 van het World Economic Forum beschrijft qua impact en waarschijnlijkheid onze tien grootste risico’s met ernstige gevolgen voor onze welvaart en ons welzijn. Problemen veroorzaakt door mensen en hun belemmerende overtuigingen. En omdat we zijn gaan geloven in mythes en zijn vergeten dat het slechts mythes zijn.

TIJD VOOR EEN RESET

De wereldwijde COVID-19 spandemie, de economische crisis en de massale protesten op het gebied van gelijkheid en rechtvaardigheid – plus de toenemende klimaatverandering en verlies van biodiversiteit – hebben een dieper, fundamenteler probleem aan de oppervlakte gebracht: ons huidige economische systeem en het aandeelhouderskapitalisme belonen het maximaliseren van rijkdom boven welzijn en geeft voorrang aan individualisme in belangenverstrengeling boven onderlinge afhankelijkheid in verlangenverstrengeling.

Nu is de tijd en kans gekomen om onze toekomst opnieuw vorm te geven en de wereld te creëren waarnaar we allemaal verlangen.

VAN MOMENT NAAR MOVEMENT

In mijn werk als spreker, schrijver en progessor staan de onvermijdelijke institutionele innovaties en de transities die de 21e eeuw zullen kenmerken centraal. Onderstaand een overzicht van mijn vitale oplossingen voor de wereld van morgen. Stuk voor stuk unieke inspirimenten en belevenissen, die duidelijkheid verschaffen over de toekomst en hoop bieden op een meer duurzame wereld en eerlijke maatschappij.

Wat is er nodig, welke breekijzers zorgen voor de omwenteling en welke route volg jij?

Realistische expeditie uit de coronacrisis

THE GREAT >RESET – reboot na corona
Vitale oplossingen voor wereld van morgen

Een confronterend inspiriment en unieke belevenis. Een helder, hoopvol en vooral realistisch betoog over onze problemen en de enige, effectieve route uit de coronacrisis en de economische depressie. Snel en opportunistisch weer voorwaarts naar ‘business as usual’? Of met veel wijsheid en waarachtigheid bedachtzaam achterwaarts naar ‘business as unusual’?

Er is feitelijk maar één uitkomst en die komt er, linksom of rechtsom. En er zijn twee wegen die daar naartoe leiden. De eerste weg is die van een passieve revolutie; waar we zelf als maatschappij en samenleving de regie voeren over de omwenteling. De tweede en meer pijnlijke route is de weg van evolutie, waar de wal het schip keert en we niet langer de creator zijn van onze toekomst, maar meer het slachtoffer van de omstandigheden zijn. Het goede nieuws is dus dat beide routes ons een betere wereld brengen. Een wereld waarnaar iedereen  verlangt. Nou ja, bijna iedereen….

Circulair en mens boven markt

1. Transitie en toekomst economie

Eerlijker uit de crisis

2. Transitie en toekomst kapitaal en bezit

De lineaire economie en het aandeelhouderskapitalisme heeft de samenleving en planeet richting de afgrond gestuwd. Hoe transformeren we onze maatschappij en samenleving naar een meer duurzame en circulaire economie? Hoe zorgen we ervoor dat we binnen de grenzen van de planeet produceren en waarom gaat dit niet zonder consuminderen? Wat is het ideale framework voor een eerlijke, meer inclusieve economie en wat betekent dit voor overheden, bedrijven en samenleving?

Ons denken over markt, winst en kapitaal is gebaseerd op historische concepten die afhangen van keuzes en opvattingen, niet van wetmatigheden. Weke mythes hebben geleid tot grote ongelijkheid en hoe kunnen we breken met het fatalisme, de voedingsbodem voor de actuele buitensporige identiteitspolitiek? Hoe geven we vorm aan de ideologie van gelijkheid en hoe koppelen we kapitaal en individueel bezit meer aan maatschappelijk nut en collectief eigendom?

Once upon a future

Het eerlijke en complete verhaal

Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op feiten en reële trends en verwachtingen. Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future’, voormalig no.1 bij Managementboek.nl! Vraag vooral naar de unieke combinatiemogelijkheden!

Duurzaam en betaalbaar

3. Transitie en toekomst energie

Vervreemd van ons eten

4. Transitie en toekomst landbouw en voedsel

Het opwekken van duurzame energie zal in de toekomst steeds makkelijker en goedkoper worden. De grootste uitdagingen liggen in opslag en het balanceren van vraag en aanbod. Wat worden de rolverdelingen en machtsverhoudingen tussen overheid, leveranciers en de klein- en grootverbruikers? Worden consumenten als collectief  echt de grootste, mondiale energieproducent en/of -handelaar, als uiteindelijk de gemeenschap de basis wordt van de energiemarkt? En hoe kunnen we zelf thuis en op het werk bijdragen aan de transitie?

We zien de productie van voeding als een industriële bedrijfstak in plaats van een vorm van zorg voor onze gezondheid, het milieu en dieren. Het begrip efficiency moet niet alleen economisch maar ook ecologisch en sociaal invulling krijgen. Anders boeren en vooral ook anders eten. Slimmer gebruik maken van technologie en natuurlijke processen en ook door zuiniger om te gaan met grondstoffen en de natuur. Wat vraagt dit van de overheid, de sector zelf en vooral van de handel en consumenten? En gaan voeding en vrije markt eigenlijk wel samen? Wat kunnen we zelf doen?

Leren werken, of leven lang leren leven?

5. Transitie en toekomst onderwijs

Het onderwijs lijkt gedateerd en is te veel gestandaardiseerd en productgericht. Het sluit net meer aan op de aandienende toekomst en biedt mensen onvoldoende mogelijkheden om hun potentieel te ontdekken en ten volle te ontwikkelen. In plaats van te leren leven en van waarde te zijn voor de samenleving, worden we opgeleid om te werken en dienstbaar te zijn aan de economie. Dit inspiriment is een boeiende en confronterende expeditie naar de toekomst van een leven lang leren. Een sterk pleidooi en niet-vrijblijvend appel op het hoofd en hart voor meer mens- en toekomstgericht onderwijs. Meer vormend dan vervormend. Hoe kunnen we vanuit een andere Why, What en How een leven lang blijven leren om te leven en van waarde te blijven?

Mensen zijn natuur en radicaal afhankelijk

6. Transitie en toekomst leefomgeving

kanteling meritocratie en openbaar bestuur

7. Transitie en toekomst democratie

Radicaal ingrijpen is nu onvermijdelijk en we staan aan de vooravond van een kanteling naar een nieuw soort ecologisme dat in balans is met onze planeet en haar ecosystemen en hoe de natuur echt werkt. Als we Moeder Aarde leefbaar willen houden moeten we nu gezamenlijk in actie komen en dingen gaan doen die we vrezen en die voorbij ons voorstellingsvermogen liggen. Nooit eerder was het moment voor wezenlijke verandering zo opportuun en noodzakelijk. Van een oude wereld die gebaseerd is op exploitatie van de natuur en mensen, naar een wereld waar bijna iedereen naar verlangt en waarbij we voelen dat we deze kunnen creëren als we het echt willen. Een wereld waarin we leven en consumeren binnen de grenzen van onze planeet en haar ecosystemen waar we zo afhankelijk zijn. Dit unieke inspiriment biedt een denkbeeld en kader die vorm geven aan deze nieuwe wereld en draagt concrete stappen en voorbeelden aan hoe we ons moeten verhouden met de natuur en elkaar, gebaseerd op collectieve steun en rechtvaardigheid voor iedereen

Nu de schadelijke effecten van het neoliberalisme en het vrije marktdenken voelbaar worden, is het tijd voor reflectie om te voorkomen dat de publieke sector en de verzorgingsstaat verder afbrokkelt. Privatisering en deregulering hebben geleid tot marktfundamentalisme en aandeelhouderskapitalisme. We hebben collectieve actie nodig om ons marktdenken en de democratie te hervormen. Want een dominante markt, die crisis op crisis stapelt, vereist nu eenmaal een sterke, regulerende overheid en een transparante en meer directe democratie. Vrijheid in een complexe samenleving behelst tenslotte meer dan vrij ondernemerschap. Een voornaam doel van de democratie en de overheid is ook het beteugelen van de markt om onze menswaardigheid te beschermen. Door de principiële democratie te herstellen en te leren van de coronacrisis, kunnen we het radicale besluit, om het welzijn van mensen boven het belang van markt en economie te plaatsen, verder vormgeven en uitbouwen naar een democratie waarin iedereen gezien en gehoord wordt.

diagnose 2030: meer welzijn, minder kopzorgen

8. Transitie en toekomst zorg, gezondheid en welzijn

Het onderwijs lijkt gedateerd en is te veel gestandaardiseerd en productgericht. Het sluit net meer aan op de aandienende toekomst en biedt mensen onvoldoende mogelijkheden om hun potentieel te ontdekken en ten volle te ontwikkelen. In plaats van te leren leven en van waarde te zijn voor de samenleving, worden we opgeleid om te werken en dienstbaar te zijn aan de economie. Dit inspiriment is een boeiende en confronterende expeditie naar de toekomst van een leven lang leren. Een sterk pleidooi en niet-vrijblijvend appel op het hoofd en hart voor meer mens- en toekomstgericht onderwijs. Meer vormend dan vervormend. Hoe kunnen we vanuit een andere Why, What en How een leven lang blijven leren om te leven en van waarde te blijven?

Meer flexibiliteit en autonomie

9. Transitie en toekomst van werk

Leiden vanuit de bedoeling

10. Transitie en toekomst leiderschap

Als mensen meer zelf kunnen bepalen waar, wanneer en hoe het werk wordt gedaan, worden zij niet alleen gezonder en gelukkiger, maar presenteren zij ook beter. Toch gebeurde dit voor de coronacrisis nauwelijks. Dit betekent ook dat we de overtuiging moeten loslaten dat de mens een resource is die we effectief en efficiënt moeten inzetten. Door HRM te kantelen naar Human Being Management komt het potentieel van mensen centraal te staan in plaats van hun productiviteit. En door te werken vanuit de bedoeling: het creëren van financiële, sociale en ecologische meerwaarde, krijgt werk meer betekenis waardoor de intrinsieke motivatie en de wil om bij te dragen toeneemt. Hoe ziet de wereld van werk er in de toekomst uit en wat zijn de banen van de toekomst? Hoe transformeren we van Human Resource Management naar Human Being Management? Wat betekent het om vanuit de bedoeling te werken en hoe zorg je ervoor dat iedereen met de bedoeling verbonden is?

Zoals we in onze huidige wereld dagelijks om ons heen kunnen zien, wordt de schoonheid en het belang van leiderschap pas echt duidelijk als deze afwezig is. Onze wereld is overbevolkt met goedwillende bestuurders en managers, die door controle sturen op het gewenste resultaat op korte termijn. Veelal uitsluitend voor een exclusieve groep belanghebbenden, zoals aandeelhouders of politici. Maar in turbulente tijden van crisis zijn echte leiders van eminent belang. Dappere vrouwen en mannen, die onbevreesd en onafhankelijk leiding durven te geven aan complexe en uitdagende transities, die leiden tot echte vooruitgang.  Zij hebben oog voor externaliteiten en de impact van hun acties. Wat kenmerkt inspirerende leiders in de 21e eeuw en waarom neemt hun aanhang en invloed zo snel toe?  Wat betekent het om te leiden vanuit de bedoeling en de aandienende toekomst? Hoe verbind je mensen met deze bedoeling en de daaraan onlosmakelijk verbonden niet-onderhandelbare waarden?

Acht principes van ‘ontcivilisering’

De grote en onvermijdelijke institutionele innovaties in de 21e eeuw zijn even noodzakelijk als onvermijdelijk. Of we voeren zelf de regie over deze omwenteling of deze overkomt ons simpelweg. Ingegeven door ecologische ontwikkelingen en alsmaar cumulerende crises. Zoals beschreven in het Global Risk Report 2020 van het World Economic Forum.

Mijn visie en hoop op een betere wereld is terug te vinden in mijn boek ‘Once Upon A Future’ en is gebaseerd op onderstaande acht principes van ‘ontciviliseren.’

1.  Einde van een tijdperk

We leven in een tijd van sociale, economische en ecologische ontrafeling. Overal om ons heen zijn tekenen dat onze huidige, hele manier van leven aan het eindigen is en dat een nieuw tijdperk aanstaande is. Waarin de focus verschuift van selectieve welvaart naar inclusief welzijn. We zullen deze realiteit eerlijk onder ogen moeten zien en leren ermee te leven.

2.  Oplossing ligt in ons zelf

We moeten de belemmerende overtuiging loslaten dat de convergerende crisis van onze tijd kunnen worden teruggebracht tot een reeks symptomen die kunnen worden opgelost met slimme technologie, verduurzaming en effectieve politiek. De oplossing ligt in een andere manier van verbinden; met de natuur, met anderen en met ons zelf.

3.  Geloof in mythen

Ik geloof dat de wortels van onze fundamentele crises liggen in de verhalen die we onszelf hebben verteld. Deze verhalen en overtuigingen, die ten grondslag liggen aan onze beschaving, moeten worden uitgedaagd en opnieuw worden beschouwd. Zoals de mythes van: vooruitgang, de centrale plaats van de mens en van onze scheiding van de ‘natuur’. Deze mythen vormen een groot risico omdat we vergeten zijn dat het mythen zijn.

4.  Verhalen weven de werkelijkheid

Mensen geloven in verhalen, maar deze moeten meer bieden dan louter amusement. Door middel van verhalen weven we de werkelijkheid, mits deze gebaseerd zijn op de waarachtigheid en aantoonbare, niet-weerlegbare feiten.

5.  Doel is verbinding met de bedoeling

Mensen zijn niet het middelpunt en de bedoeling  van de planeet, maar wel radicaal afhankelijk van Moeder Aarde. De ware kunst voor de mensheid begint met de poging om buiten deze overtuiging en de menselijke bubbel te stappen. Door zorgvuldige aandacht kunnen we opnieuw in contact treden met de hele wereld. Die veel groter en belangrijker is dan de menselijke wereld. Alleen dan kunnen we ons verbinden met de bedoeling en de aandienende toekomst.

6.  Het leven vieren

We vieren het leven en de kunst van het vertellen en overdragen op een waarachtige en wijze manier. Gebaseerd op het juiste gevoel van tijd en plaats. Onze wereld is te lang gedomineerd door boodschappers uit de kosmopolitische citadellen, die belang hebben bij de status quo.

7.  Walk the talk

We moeten voorkomen dat we onszelf verliezen in de uitwerking van theorieën of ideologieën. Onze woorden en daden zullen elementair zijn. We moeten spreken, schrijven en overtuigen met vuil onder onze vingernagels.

8.  Het einde als nieuw begin…

Het einde van de wereld zoals we die kennen, is niet het einde van de wereld. Het betekent alleen het einde van het leven zoals we het leidde en leefden. Samen zullen we de hoop boven de hoop vinden, de paden die leiden naar de onbekende wereld die voor ons ligt en die ons een volgende fase in onze beschaving brengt.

Menu